origially posted at http://www.nieuwenkamp.info/gd-hoofd.htm#ID8

 

Genealogie NIEUWENKAMP

 

(per tak geordend)

 

 

 

 

I. Jacob Janssen [2] Alias "Jacob met die ene handt", geb. Raalte ca. 1520,

Schout en richter van Heino Hij zegelt 1549, vermeld 1557, 1558 en 1564.

tr. [2] .

Documentatie: Rapp. 8, fo.57, inv. no. 97; oa. Ao. 1549 stukken in

claringe van Uterwijck contra van Armelo, klaring 13687; Rijksarch.

Zwolle.

Een vermoedelijk kind is Berent Janssen, geb. omstr. 1565.

Uit dit huwelijk:

1. Berent [3], geb. ca. 1565, volgt II.

 

II. Berent Janssen [3], geb. ca. 1565 Burger van Zwolle, komende van Raalte

28 mei 1595, kocht 1609 en verkocht 1617 de Vriesemaete in de buurtschap

Tongeren onder Wijhe an zijn broer Derrick Jans(s)en te Raalte; (recht

arch. Wijhe)., Scholte Heino / Scholteboer Hij was scholteboer op het

"edel-eigen-goed" het erve 't Achterhuys te Heino "bij de kerckeaen de

Brinck" met bijbehorende landerijen en 3 "cottersteden" met nog

een"huys" en(de) hoff daer Hans Huybertsz, timmerman op woont",

waaronder mede ressorteert "den Nijenkamp" (ook "den Nieukamp" genoemd)

bij havezathe "het Relear, maer int kerspel van der Heino" met een

uitgaande jaarrente: "109 guld. 7 stu. 8 penn. vant jaer 1644 tot het

jaer 1649. Ook scholte van het schoutambt Heino in welke functie hij

zegelt in groene was met zijn "gewoontelycken zegel op spatium van desen

gedruckt ende met eijgener handt onderteickent, gegeven inden jaeren

onses heeren duysent ses hondert en(de) achtendertich. Actum Heyne den 6

Aprillis" (boer)richter ald. van 1628 (eerste vermelding van zegelen

rapp. 8, fol. 57 inv.nr. 97, gerechtelijk stuk van 6 apr. 1628, als

"schultus" van Heino; in groene was; processtukken jonker Isack van

Uterwijck contra jonker Wolter van Echten ten Reeler)., overl. tussen

16.9.1642 en 29.10.1642, tr. [3] Elisabeth Jansen (Tylbecke) [4], overl.

Heino tussen 18.3.1643 en 10.6.1643.

Documentatie: Vrijwillige zaken, dl. 1638-1657, inv.nr. 1, R.A.

Zwolle: bij akte van 28 aug. 1650 werd erve 't Achterhuys verkocht

voor f.1110,--: de "cottersteden" en landerijen werden afzonderlijk

verkocht. Id. inv.nr. 1 voor het huis van de timmerman de akte van

10 juni 1643. Id inv.nr. 1 voor den Nijenkamp de akte van 2 apr.

1650. Id. inv.nr. 1 voor "den Nieukamp" de akte van24 apr. 1650.

Idem voor de uitgaande jaarrente van "den Nyencamp" de akten van

16/18 mrt. 1643, 10 juni 1643 en 2/24 apr. 1650. Idem betreffende

het zegel van Berent Janssen de akte van 6 apr. 1638. Id. aangaande

de "vier overgeblevene kinderen" de akte van 16 mrt. 1643.

Uit dit huwelijk:

1. Jan [5] "Upt gruenen hof" ('t Groene), akte van 15 mei 1641 (vrijw.

zaken inv.nr. 1). verm. kort daarna overleden. De katerstede het

Groene lag ten oosten van het kerkdorp Heino, voor 1741 in het bezit

van de familie Voet, 3 nov. 1741 verkocht aan de gemeensman van

Hoboken rechterl. arch. Heino no. 28 en zelfde bron achterin,

aangifte 50e penning., overl. na 1643.

2. Hendrick Janssen (Hoedemaecker) [6], geb. ca. 1595, Hoedemaecker

Reeds in 1626 mr. hoedemaecker te Hasselt, treedt verschillende

malen op als "ceurnoot" te Heino, kocht het burgerrecht van Hasselt

(ov.) in 1639, leverde evenals zijn zoon Jacob Hoedemaecker aan het

stadsweeshuis en aan het gasthuis te Hasselt..

Hij trouwde Wyb(b)eken van Russel(l), zuster van de mr.

glazenmaker (glazenier) Wycher van Russel. Uit dit huwelijk 3

kinderen in 1643 genoemd: A. Jacob Hoedemaecker, mr. hoedemaker

te Hasselt, In 1643 meerderjarig; zie o.a. de nieuwe inventaris

van dr. Formsma. B. Jan. C. Anneken. Documentatie; Het echtpaar

Hendrick Janssen (Hoedemaecker) X Wyb(b)eken van Russel(l) wordt

genoemd zelfde bron, inv.nr. 1, akte van 20 aug. 1647, id. 16

april 1650 en inv.nr. 2 akte van 16 dec. 1657. De 3 kinderen

treft men aan in inv.nr. 1, akte van 18 mrt. 1643.

3. Tonnis [9], geb. ca. 1600, volgt III.

4. Gerrijt Van het "erve de Kiefte", van Echten's bezit in 1686,

gelegen in de buurtschap Tijenraan, kerspel Raalte; in 1632, met

zijn broeder Tonnis pachter van "twee stucken seijllandt (ses mudde

landts) gelegen int kerspell ter Heine tuschen Averheine und het

Reeler genaimt de Nijencamp, door jonker Wolter van Echten voor 1632

gekocht van de markegerichtigden van Heino. Trouwde Rngele Swijres,

overl. in apr. 1650. Uit dit huwelijk een kind (zie opmerkingen

'geboorte'. [7], geb. voor 1610 Enigs kind was; Jan Gerrtsz, geb.

omstr. 1640, vermeld in verschillende akten van het register van

Vrijw. Zaken van het schoutambt Heino, meerdere malen voorkomende

als "ceurnoot", Bewoonde verm. het erve 't Achterhuys aan de (kerke)

brink te Heino en was tevens bakker ald. gegoed in 't Liederbroeck

waar hij 13 nov. 1676 (zelfde bron inv.nr. 4) zes tiende parten

kocht "in een camp landts groodt sijnde eenen mergen int

Liederbroek, geheeten den Loes-mergen, tussche(n) d(e) Geere,

Nije-weijde, Coopmanscampje en d(e) Swarte-koe onder deser

schoutampte van (der) Heyno, sijnde vrij, eijchelijck goedt"., enz.

(reg.nr. 4, fol. 36-41), Trouwdw Anna Jacobsen. Zijn zoon Gerrit

Jansen komt voor als "mulder" (inv.nr. 4, akte van 26 juni 1693) en

keurnoot, oa. in 1630., overl. voor 29.3.1643.

Documentatie; 1632 "Den Nyencamp" in de processtukken van de

Klaring en Hooge Bank van Overijssel van het jaar 1634, met

aangehechte copie van 1632 aan de eis van conclusie van Johan

van Bocholt tegen Wolter van Echten ten Reelaer ; Rijksarchief

Zwolle. Engele Swijres wordt genoemd in de akten van 2 of 29 mei

1644 en 3 juli 1650, inv.nr. 1, Vrijw. Zaken. Dat Gerrijt

Janssen en Hendrick Janssen Broers waren blijkt uit een akte van

28 aug. 1650 (inv.nr. 1).

 

III. Tonnis Janssen [9], geb. ca. 1600, Pachter in 1632 met zijn broeder

Gerrijt van "twee stucken seyllandt (ses mudde landts) gelegen int

kerspel ter Heine tuschen Averheine und het Reeler, genaimt den

Nyencamp" door jonker Wolter van Echten voor 1632 gekocht van de

markegerechtigden van Heino (bron als voren), "ceurnoot" in 1639.,

overl. ca. 1643, tr. [4] .

Met wie Tonnis trouwde is onbekend, hij had ten minste 2 kinderen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Tonnisz (Tonnissen) [11], geb. ca. 1625, volgt IV.

2. Dochter (naam onbekend) ; voor 30 nov. 1680, gehuwd met Ernst

Dercxen "op de Gansecuile" in het Liederbroeck van Franciscus

Ignatius van Oldeniel toe den Heerenbrinck en eigenaar van de

katerstede "'t Walreuters" genaempt met recht en(de) gerechtigheijt,

raedt en onraedt, mitsgaeders 't holtgewas en timmeragie, soo en(de)

als deselve bij Jan Jansen (pers.nr. 13) meijersche gebruijckt

wordt, ende gemelte Ernst Dercxen op de Gansecuijle en sijn

sal(iger) huysvrouwe offte derselver Erffgen(amen) daervan de

eijgendom is competerende, alhier inden Carspel vander Heino ande

Nije-Weeteringe gelegen", [10], overl. na 6.11.1679.

Documentatie; Akte van verwin, toewijzing bij executie dd. 30

nov.1680, schoutambt Heino, inv.nr. 26, fo. 14; het erve 't

walreuters werd in 1681 gerechtelijk verkocht aan Fr. Ign. van

Oldeneel voor F.500.- wegens "onbetaelde pacht" van de

Gansecuile, "restanten boeckschult en(de) onbetaelde

verscheene(n) heerenschattingen" (inv.nr. 26); akte van panding

6 nov. 1679, inv.nr. 25.

 

IV. Jan Tonnisz (Tonnissen) [11], geb. ca. 1625, Meijer, tr. [5] .

In 1650 meijer op het oude schoutenhuis 't Achterhuys te heino tot

de definit. verkoop 16 dec. 1657 voor f.1110.- aan Roeloff van Amelo

(inv.nr. 2), keurnoot in 1680; 1677-1681 pachter "op 't Peller aen

de oude-Weeteringe" (cont.Zaken, inv 25 en 26, akten van 8 mrt en 22

mrt 1677 en van 4 jan en 22 mrt. 1681), genoemd tesamen met Ernst

Dercxen "op de Gansecuile" in de akte van boedelscheiding van 1681,

(inv.nr. 26, fo. 44) wegens de "anpandinge an het beweechlijcke

goet" in verband met de "respective achterwesene(n) als uijt

desselffs reeckeninge(n) sal blijcke(n). (anpanding 8 mrt. 1677,

inv.nr 25), bewoonde vermoedelijk na 1682 met zijn zoon Jan de

Nyencamp. De naam van zijn vrouw is onbekend, hij had minstens drie

zoons.

Uit dit huwelijk:

1. Tonnis Jansen Nijenkamp of ... Agterhuis "segt te pretenderen van

het ervien Agterhuis drie vierde parten" (inv.nr 29, mei 1719),

treedt in dezelfde akte op onder Tonies Agterhuis als voogd over de

kinderen van Jan Lamberts Agterhuis, diverse akten inv.nr. 29 tussen

16 mei 1719 en 28 mei 1720 handelde over de vererving van het erf

het "agterhuys". hij was keurnoot in 1720 en 1723 en liet als Tonnis

Nijencamp zijn dochter Fenneghien op 20 april 1694 te Heino dopen,

in welk jaar het oudste doopboek van Heino werd aangelegd. [12].

2. Lammert of Lambert Jansen Agterhuis Bouwman op het Agterhuys, had

een zoon Jan Lamberts Agterhuis geh. met Hermtien Willems. Hij was

eveneens bouwman op het Agterhuys en overleed in 1719 (bron, zie

boven). Behalve genoemde zoon Jan had Lammert nog 3 dochters ,

waarmede de tak Agterhuis, althans in mannelijke lijn, in 1719 te

Heino uitstierf, tenzij Tonnis de naam voortzette en voorgoed van de

naam Nijencamp of Nijenkamp afstand deed, tenminste er schijnt een

accoord getroffen te zijn met de vererving van het oude erf,

aangezien de procedure werd gestaakt, zonder dat wij de oplossing

verder vernamen. (zie ook inv.nr.29, fo. 85). Of Lambert meer

kinderen had is niet bekend. [13].

3. Jan Jansen Nyenkamp [14], geb. ca. 1655, volgt V.

 

V. Jan Jansen Nyenkamp [14], geb. ca. 1655, Meijer in 1680 op 't Walreuters

van Ernst Dercxen, "op de Gansecuile" aan de Nije-Weetrerings (content.

Zaken inv.nr. 26, fo 14, akte van verwin 30 nov. 1680), daarna

voorkomend als eerste bewoner (met zijn vader?) en pachter van het "vrij

en alodiaal Erve en goed den Nyencamp" onder Heino, keurnoot 1679, 1683,

mutueel testament voor schout en keurnoten van Heino 13 nov. 1693,

testeerde ten tweede male 1 april 1694 met zijn vrouw., overl. na 1705,

tr. [6] Henrickjen Henricx [15] dochter van Henrick Hannessen en

Jennichen Berents (vrijw. Zaken nr. 4)..

De familienaam werd omstreeks 1688 gefixeerd, evenals de Nyencamp

gebouwd (vuurstedenkohier). Zijn eerste kind in het doopboek van

Heino was Tonisien, ged. 12 jan.1696, Het vijfde en laatste

Fenneghien, ged. 31 okt. 1706. Het kan zijn dat er meer kinderen

waren voor 1694.

Vermoedelijk is Hendrick (1698) een zoon.

Uit dit huwelijk:

1. Tonisien Nyenkamp [49], ged. Heino 12.1.1696.

2. Hendrick Jansen Niencamp [16], ged. Heino 14.8.1698, volgt VI.

3. Fenneghien Nyenkamp [50], ged. Heino 31.10.1706.

 

VI. Hendrick Jansen Niencamp [16], ged. Heino 14.8.1698, Boer ,bewoonde als

pachter de zathe en landen genaamd de Nyenkamp, later de Nieuwenkamp

geheten, onder Heino, keurnoot in 1730 (vrijw.Zaken nr. 5), diaken in

1749 (id.nr. 6)., overl. tussen 1749 en 1751, tr. [7] Jenneghien Jansen

[17], overl. na 2.6.1765.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltien Nieuwenkamp [18], ged. Heino 21.5.1716.

2. Janna Nieuwenkamp [19], ged. Heino 22.8.1717.

3. Hermien Nieuwenkamp [20], ged. Heino 26.3.1719 Jong overleden..

4. Harmen Nieuwenkamp [21], ged. Heino 22.9.1720, volgt VIIa.

5. Hendrick Nieuwenkamp [48], geb. Heino, ged. Heino 12.9.1723, volgt

VIIb.

6. Hermina Nieuwenkamp [38], ged. Heino 2.9.1725, begr. Zwolle

14.6.1765, tr. [11] Zwolle 4.5.1760 (als Hermina Nieukamp) Hendrik

ten Hengel [39], geb. ca. 1715, begr. Zwolle 12.2.1768.

7. Lambert (of Lubbert) Nieuwenkamp [40], ged. Heino 18.4.1728, volgt

VIIc.

8. Hendrina Nieuwenkamp [46], ged. Heino 29.1.1730 Huwt vermoedelijk te

Zwolle Jannes Bruins..

9. Derckien Nieuwenkamp [47], ged. Heino 15.6.1732.

 

VIIa. Harmen Nieuwenkamp [21], ged. Heino 22.9.1720, Boer volgde zijn vader op

het "vrij en alodiaal Erve en goed den Nyencamp"op., begr. Wezepe(?)

5.6.1806 Vermoedelijk is hij de zelfde als Herremanus Nieuwenkamp, in

Wezepe begraven, "nalatende een vrouw en 5 kinderen en verdere

dissedenten"., tr. [8] Raalte ca. 1754 Janna Janszen [22], ged. Raalte

1.1727.

Bij de doopinschrijving van zijn kinderen Hendrik en Geertien staat

hij te boek als "op de Nieuwkamp".

Uit dit huwelijk:

1. Janna [23], ged. Heino 24.8.1755, ondertr./tr. [9] Heino

21.10/6.11.1785 Roelof Hendriks [24], Landbouwer op "het Schuurman"

een erf. Weduwnaar van Geertje Lamberts..

2. Wilhelmina [25], ged. Heino 3.11.1756.

3. Aeltien [26], ged. Heino 18.12.1757.

4. Hendrina [27], ged. Heino 3.6.1759.

5. Jennegijn [28], ged. Heino 21.12.1760.

6. Jan [29], ged. Heino 16.5.1762, volgt VIIIa.

7. Hendrik [35], ged. Heino 15.1.1764, Landbouwer op het erf "Klein

Woolthuis"., ondertr./tr. [226] Wijhe 4/27.6.1802 Janna Willems [36]

ged. wezepe 25.1.1802 dochter van Willem Klein Woolthuis en Trine

van Westrink en weduwe van Jan Willem Vrijlink., dr. van Harmen

Nieuwenkamp [21], Boer, en Janna Janszen [22].

8. Geertien [37], ged. Heino 6.9.1767.

9. Janna Willems [36], ged. wezepe 25.1.1802 dochter van Willem Klein

Woolthuis en Trine van Westrink en weduwe van Jan Willem Vrijlink.,

ondertr./tr. [226] Wijhe 4/27.6.1802 Hendrik Nieuwenkamp [35], ged.

Heino 15.1.1764, Landbouwer op het erf "Klein Woolthuis"., zn. van

Harmen Nieuwenkamp [21], Boer, en Janna Janszen [22].

 

VIIb. Hendrick Nieuwenkamp [48], geb. Heino, ged. Heino 12.9.1723, mr. Brood

en koekbakker. te Hasselt in de Hoogstraat waar hij een eigen huis

bewoonde, gezworene en gemeensman ald., ijker en peiler voor de accijns

te Hasselt., overl. Hasselt 16.3.1802, tr. [14] Hasselt 8.7.1750

Catharina de Olde [51], ged. Hasselt 15.4.1725 Dochter van Jan Mattheus,

mr. broodbakker in de Hoogstraat, en Helena Noot (Noes of Noest).,

overl. Hasselt 23.2.1802.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Sophia [52], ged. Hasselt 20.6.1751 jong overleden..

2. Helena Sophia [53], ged. Hasselt 30.9.1753, overl. Amsterdam tussen

5.5.1795 en 8.5.1795 in het kraambed., tr. [15] Hasselt 17.11.1790

Barend Westri(c)k [54], ged. Ootmarsum 5.3.1746, Kaarsenmaker "op 't

Cingel" te Amsterdam. Zoon van Lambertus en Anna Floris. Weduwnaar

van Eva Christina Hemesaat., overl./begr. Amsterdam 24/29.9.1810 in

de N.Z. Kapel..

3. Hendricus Johannes [56], ged. Hasselt 13.8.1755, volgt VIIIb.

4. Jan Mattheus [55], ged. Hasselt 21.12.1760, overl. voor 24.8.1764.

5. Jan Mattheus [58], geb./ged. Hasselt 24/26.8.1764, volgt VIIIc.

 

VIIc. Lambert (of Lubbert) Nieuwenkamp [40], ged. Heino 18.4.1728 Bewoonde het

erf "de Nyencamp" onder Heino., overl. na 24.6.1804, tr. [12] Geertjen

Nijenkamp (?) [41], overl. voor 8.6.1804.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Nijenkamp [42], ged. wezepe 29.10.1780, volgt VIIId.

2. Derk Jan Nijenkamp [45], geb. wezepe 27.6.1783.

 

VIIIa. Jan Nieuwenkamp [29], ged. Heino 16.5.1762 Woonde in 1799 op het erf

"Tongerkamp" te Herxen., ondertr./tr. [10] Wijhe 12.4/5.5.1799 Berendina

Janssen [30], geb. Wijhe.

Uit dit huwelijk:

1. Jan [31], geb. 3.11.1802, ged. Wijhe 7.11.1802 "op 't Huurlink".

2. Geertrui [32], geb./ged. Heino 10/16.12.1804 "op het Uilegat" a/d

Nieuwe Wetering..

3. Gerrit [33], geb. 30.1.1808, ged. Wijhe 7.2.1808 "op 't Hengeveld"..

4. Hermina [34], geb. 12.3.1811, ged. Wijhe 17.3.1811 "op de Vrielink".

 

VIIIb. Hendricus Johannes Nieuwenkamp [56], ged. Hasselt 13.8.1755, mr.

broodbakker, overl. Hasselt 12.9.1804, tr. [16] Hasselt 6.11.1791 Geesje

van der Horst [57], geb./ged. Hasselt 12/13.2.1763 Dochter van Gerhart

van der Horst en van Margaretha de Vries., overl. Hasselt 17.8.1845 in

het "Oude Mannen- en Vrouwenhuis"..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik jan [59], ged. Hasselt 2.9.1792 Tweelingbroer van Gerrit

Jan, binnen het jaar overleden..

2. Gerrit Jan [60], ged. Hasselt 2.9.1792, volgt IXa.

3. Hendrik Jan [61], ged. Hasselt 15.9.1793 Jong overleden..

4. Catrina Sophia [62], ged. Hasselt 2.11.1794.

5. Margaretha Maria Elisabeth [63], ged. Hasselt 13.11.1796.

6. Aleida Helena [64], ged. Hasselt 28.5.1798, overl. Hasselt

11.11.1829 verm..

7. Hendrik Jan [65], ged. Hasselt 14.6.1801, Bakkersknecht in 1825,

wonende te Staphorst, kreeg in dat jaar proces-verbaal wegens

frauduleus vervoer van roggemeel. (Arch. van Overijssel 29 jan.

1825, No.338A/290, Portefeuille No. 473)..

8. Jan Mattheus [66], ged. Hasselt 26.12.1802, volgt IXb.

 

VIIIc. Jan Mattheus Nieuwenkamp [58], geb./ged. Hasselt 24/26.8.1764, Koopman

27 nov. 1792 poorter van Amsterdam, koopman en boterkoper ald. vertrok

in 1796 naar Hasselt, was daar makelaar en wijnkoper., overl. Aalsmeer

22.10.1824, tr.(1) [17] Amsterdam 17.6.1787 Anna Koendrink [67], ged.

Amsterdam 11.6.1762 Dochter van Willem en Geertjen Kikke., begr.

Amsterdam 30.11.1787.

Jan Mattheus Nieuwenkamp, tr.(2) [18] Amsterdam 20.9.1789 Anna Gesina

Meijer [68], ged. Amsterdam 6.12.1769 Dochter van Otto Hendrik en

Everdina van der Kogel., overl. Hasselt voor 1799.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik [70], ged. Amsterdam 25.4.1792, overl. Hasselt tussen

19.10.1798 en 28.1.1800.

2. Catriena Everdina [71], ged. Amsterdam 14.4.1793, Dienstmaagd,

overl. Amsterdam 18.4.1820.

3. Helena Sophia [72], ged. Hasselt 13.4.1798, overl. voor 28.1.1800.

 

Jan Mattheus Nieuwenkamp, tr.(3) [19] Amsterdam 3.3.1799 Adriana Kits

[69], geb. Amsterdam 30.9.1774 Dochter van Abraham en Christina van

Leeuwen., overl. Zwolle 20.3.1821.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham [73], ged. Amsterdam 9.3.1800, volgt IXc.

2. Christina [74], ged. Amsterdam 6.8.1801 Jong overleden..

3. Helena Sophia [75], geb. Hasselt 12.9.1803, overl. Amsterdam

13.5.1901, tr. [20] 1828 Francois Luderus [76], geb. Amsterdam

29.11.1800, Koopman in manufact. Zoon van Frederik en Petronella

Jacomina van Hoven., overl. Bussem 9.12.1865.

4. Hendrik Adrianus [77], geb. Amsterdam 30.9.1805, Koopman, overl.

Amsterdam 21.7.1881, tr. [21] Ilpendam 17.6.1840 Annette Cornelia

Alting [78], geb. Kampen 17.5.1811 Dochter van Ds. Albertus Samuel

en Sara Gerhardina Uhlenbruch ., overl. Amsterdam 1.3.1872.

5. Wijnand Otto Jan [79], geb. Hasselt 20.5.1807, volgt IXd.

6. Christina [80], geb. Hasselt 5.5.1809, volgt IXe.

7. Jan Kits [82], geb. Hasselt 7.4.1811, volgt IXf.

 

VIIId. Teunis Nijenkamp [42], ged. wezepe 29.10.1780 (gem. Olst). Woonde in

1804 op "de Nyencamp", vermoedelijk van daar vertrokken v——r 1 jan.

1812., tr. [13] Olst 24.6.1804 Hendrika Teunissen Heethaar [43] (of

Hiethaar), ged. Bathmen 8.8.1773 Dochter van Teunis Janssen, landbouwer

op "de Haar" in 't Loo, en van Janna Jans(sen)..

Uit dit huwelijk:

1. Geertruy [44], geb./ged. Olst 28/30.6.1805.

 

IXa. Gerrit Jan Nieuwenkamp [60], ged. Hasselt 2.9.1792, Timmerman, overl.

Hasselt 7.11.1848, tr. [23] Hasselt 1821 Geertje van Buren [83].

Uit dit huwelijk:

1. Geesje [84], geb. Hasselt 16.2.1822, tr.(1) [24] Zwolle 26.10.1848

Hendrik van Berkum [85], geb. Zwolle 21.11.1822, Houtzager. Zoon van

Jan Hendrik van Berkum en Grietje van der Vegt., overl. 29.1.1855,

tr.(2) [25] 10.1.1856 Jacob van Lingen [86], geb. 1823, Schipper.

Zoon van Christiaan en AAltje Bos..

2. Wijnand [87], ged. Hasselt 15.8.1824, volgt Xa.

3. Jacoba [88], geb. Hasselt 1.11.1826.

4. Catharina Sophia [89], geb./ged. Hasselt 19.6/5.7.1829, overl.

Hasselt 1.2.1832.

5. Hendrikus Johannes [90], geb./ged. Hasselt 20.4/27.5.1832, volgt Xb.

6. Catharina Sophia [91], geb./ged. Hasselt 11.12.1834/1.2.1835, tr.

[26] .

7. Johannes [92], geb. Hasselt, overl. Hasselt 18.2.1873.

8. Hendrik Jan [93], geb./ged. Hasselt 10.3/29.4.1838, volgt Xc.

9. Johanna [94], geb./ged. Hasselt 27.11.1840/31.1.1841, overl. Zwolle

24.1.1916.

10. Jan Mattheus [95], geb. Hasselt, overl. Hasselt 18.6.1843.

11. Johannes [96], geb. Hasselt 21.2.1845, overl. Hasselt 29.1.1847.

 

IXb. Jan Mattheus Nieuwenkamp [66], ged. Hasselt 26.12.1802, Schoenmaker, tr.

[27] Hasselt 20.2.1826 Grietje van Genne [97], ged. 31.3.1802 Dochter

van Johannes van Genne, schoenmaker en van Geertje Derks., overl.

7.3.1888.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [98], geb./ged. Hasselt 22.6/27.8.1826, volgt Xd.

2. Geertruida [99], geb./ged. Hasselt 7/22.2.1829, overl. Hasselt

29.6.1868.

3. Alida Helene [100], geb./ged. Hasselt 13.12.1831/1.1.1832, overl.

Hasselt 31.8.1836.

4. Johannes [101], geb./ged. Hasselt 1/28.4.1833, overl. Hasselt

24.10.1853.

5. Hendrik Jan [102], geb./ged. Hasselt 3/31.1.1836, volgt Xe.

6. Klaas [103], geb./ged. Hasselt 24.9/28.10.1838, overl. Hasselt

23.7.1839.

7. Klaas [104], geb./ged. Hasselt 10.7/2.8.1840, overl. Hasselt

11.10.1840.

8. Klaas [105], geb./ged. Hasselt 31.10/3.12.1843, volgt Xf.

 

IXc. Abraham Nieuwenkamp [73], ged. Amsterdam 9.3.1800, Kantoorboekverkoper

Later koopman, assuradeur en reder, opr. en lid fa. Gebr. Nieuwenkamp

(thans; W.O.J. Nieuwenkamp's Handelsmij NV.) te Amsterdam., overl.

Amsterdam 1.1.1866, tr.(1) [28] Amsterdam 23.5.1823 Petronella Kotting

[106], ged. Amsterdam 2.6.1791 Dochter van Jan Ludolph en Jannetje

Brinkel., overl. Amsterdam 18.5.1824.

Uit dit huwelijk:

1. Doodgeboren dochter [108], geb. Amsterdam 10.5.1824.

 

Abraham Nieuwenkamp, tr.(2) [29] Amsterdam 25.2.1826 Geertruy Kotting

[107], geb. Amsterdam 5.6.1797 Zuster van zijn eerste echtgen., overl.

Amsterdam 15.8.1847.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Gerard Willem [109], geb. Amsterdam 5.12.1826, overl.

Amsterdam 5.10.1851.

2. Joanna [110], geb. Amsterdam 28.3.1828, overl. Amsterdam 19.9.1869,

tr. [30] Amsterdam 10.6.1858 Hendrikus Lodewijk Christiaan Geveke

[111], geb. lisse 5.9.1818, Tabaksfabrikant A'dam. Zoon van Jan

Hartwig en Margaretha Pieters. Weduwnaar van Maartje Roodhuize.,

overl. Paramaribo (Sur.) 13.7.1876.

3. Geertruida Wilhelmina [112], geb. Amsterdam 26.4.1829, overl.

Amsterdam 14.7.1896.

4. Adriana Petronella [113], geb. Amsterdam 7.11.1830, overl. Amsterdam

16.8.1856.

5. Johanna Ludolphina [114], geb. Amsterdam 27.12.1831, overl.

Amsterdam 2.4.1833.

6. Jan Ludolph [115], geb. Amsterdam 27.2.1834, overl. Amsterdam

9.1.1838.

7. Adrianus [116], geb. Amsterdam 30.11.1835, volgt Xg.

8. Jan Ludolph [117], geb. Amsterdam 6.6.1839, overl. Amsterdam

14.10.1839.

 

IXd. Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp [79], geb. Hasselt 20.5.1807,

Koopman/reder/assuradeur te A'dam, opr. en lid fa. Gebr. Nieuwenkamp

(zie Abraham Np.), overl. Voorthuizen 3.8.1873, tr.(1) [31] Ochten

10.11.1837 Johanna Jacoba van IJzerdoorn [118], geb. IJzendoorn

17.1.1813 Dochter van Wouter en Gerritje Speijers., overl. Amsterdam

26.2.1839.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter (voornaam onbekend) [120], geb. Amsterdam 14.2.1839, overl.

Amsterdam 17.2.1839.

 

Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp, tr.(2) [32] Barneveld 2.6.1843 Hendrika

Johanna Wilbrink [119], geb. Voorthuizen 5.11.1823 Dochter van Willem en

Gerritje Brouwer., overl. Bloemendaal 14.4.1894 (gesticht "Meerenberg").

Uit dit huwelijk:

1. Jan Adrianus [121], geb. Amsterdam 7.4.1844, overl. Amsterdam

21.12.1847.

2. Willem Gerrit [122], geb. Amsterdam 26.12.1846, volgt Xh.

3. Hendrika Johanna [123], geb. Amsterdam 4.2.1851, overl. Amsterdam

26.2.1851.

 

IXe. Christina Nieuwenkamp [80], geb. Hasselt 5.5.1809, overl. Amsterdam

23.7.1887, tr. [22] Amsterdam 31.5.1833 Ds. Jan Ludolph Kotting [81],

geb. Amsterdam 1.2.1809, Ned. Herv. predikant laatstelijk te Alkmaar.

Zoon van Gerardus en Maria Elisabeth Gude., overl. Amsterdam 29.5.1844.

Uit dit huwelijk:

1. Christina (een achternicht, een dochter van Ds. Jan Kotting en

Christina Nieuwenkamp) [226], geb. Alkmaar 17.12.1841, volgt Xi.

 

IXf. Jan Kits Nieuwenkamp [82], geb. Hasselt 7.4.1811, Koopman , na 1852

grondbezitter en hoofdingeland Haarlemmermeerpolder., overl. op zee

19.10.1870 (verdronken bij het vergaan van het S.S Cambria op de Ierse

kust)., tr. [33] Kampen 1.7.1835 Lobetta Johanna Ruys [124], geb. Lage

(grfs. Bentheim) 1.7.1812 Dochter van Theodorus en Johanna Jacoba

Reinira Boom., overl. Hillegom ("Weg en Duin") 13.5.1863.

Uit dit huwelijk:

1. Abrahamina Geertruida Wilhelm. [125], geb. Amsterdam 15.4.1836,

overl. Haarlem 22.3.1919, tr. [34] Hillegom 26.11.1858 Gerardus

Hermanus van Waveren [126], geb. Hillegom 18.5.1831, Bollenkweker te

Hillegom . Zoon van Hermanus en Elisabeth Reeman, overl. Haarlem

22.3.1919.

2. Lobertus Johannes Jacobus [127], geb. Amsterdam 30.8.1837, volgt Xj.

3. Adriana Christina [137], geb. Amsterdam 13.9.1838, overl. Gouda

30.4.1898, tr. [39] Hillegom 28.3.1866 Ds. Adriaan Wartena [138],

geb. Amsterdam 8.11.1840, Ned.Herv.pred. te Gouda. Zoon van Jan en

Adriana Ruijtenberg., overl. Den Haag 6.5.1935.

4. Theodora Wilhelmina Jacoba [139], geb. Amsterdam 22.10.1839, overl.

29.5.1841.

5. Jan Kits [140], geb. Amsterdam 7.4.1841, overl. Amsterdam 2.9.1841.

6. Theodorus [141], geb. Amsterdam 9.12.1842, overl. Amsterdam 9.9.1843

7. Jan Kits [142], geb. Amsterdam 4.10.1844, overl. Amsterdam

16.10.1845.

8. Lobetta Johanna [143], geb. Amsterdam 14.10.1845, overl. Amsterdam

12.5.1846.

9. Lobetta Johanna [144], geb. Amsterdam 4.1.1847, overl. op zee

19.10.1870 Verdronken met haar vader bij het vergaan van het S.S.

"Cambria" op de Ierse kust..

10. Johanna Mathilde (Kits) [145], geb. Amsterdam 1.9.1848, overl. Den

Haag 28.7.1933, tr. [40] Hillegom 30.4.1873 Ds. Johan Wilhelm Unger

[146], geb. Den Haag 30.7.1845, Ned.Herv.pred. te Aalten., overl.

Aalten 25.12.1893.

11. Theodora (Kits) [147], geb. Amsterdam 21.8.1850, Verpleegster.,

overl. Brummen 1.12.1941.

12. Johanna Alida (Kits) [148], geb. Amsterdam 11.12.1851, overl.

Brummen 23.5.1937.

13. Jan Kits [149], geb. 6.1.1854, overl. Zutphen 21.1.1870 Overleden

door een beet van een dolle hond..

14. Marinus [150], geb. 12.11.1855, overl. 29.1.1856.

 

Xa. Wijnand Nieuwenkamp [87], ged. Hasselt 15.8.1824, Scheepstimmerman,

overl. Hasselt 2.11.1900, tr. [41] Hasselt 7.5.1853 Fennegien van der

Vegte [151], overl. Hasselt.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje [152], geb./ged. Hasselt 8.4/28.5.1854, overl. Hasselt

16.10.1862 tengevolge van een ongeluk, "bij het breten van de in de

loop dezes jaars nieuw daargestelde ophaalbrug over de schutsluis te

Hasselt" (Prov. Overijss. archief van 22 okt 1862)..

2. Jentien [153], geb./ged. Hasselt 11.12.1856/4.1.1857, overl. Hasselt

7.10.1925, tr. [42] 6.6.1880 Johannes Schimmel [154], Brigadier der

Rijkswacht..

3. Gerrit Jan [155], geb./ged. Hasselt 30.3/1.5.1859, volgt XIa.

4. Roelof [156], geb. Hasselt 6.2.1862, volgt XIb.

5. Geertje [157], geb./ged. Hasselt 14.10/6.11.1864, overl. Hasselt

5.8.1913, tr.(1) [43] , tr.(2) [44] Klaas Koster [158].

6. Geesje [159], geb. Hasselt 1867, ged. Hasselt 28.7.1867, overl.

Hasselt 5.1.1937, tr. [45] 24.6.1891 Hendrik Neefjes [160],

Winkelier.

 

Xb. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [90], geb./ged. Hasselt 20.4/27.5.1832,

Schipper., overl. Alkmaar 4.1.1894, tr.(1) [46] Johanna Bos [161].

Hendrikus Johannes Nieuwenkamp, tr.(2) [47] Alkmaar 31.1.1869 Maartje

Roderwijn [162], geb. Graft 12.10.1839 Dochter van Hendrik Roderwijn,

metselaar, en Guurtje Smit., overl. Alkmaar 24.6.1926.

Uit dit huwelijk:

1. Sientje [163], geb./ged. Hasselt 9.10/7.11.1869, overl. Hasselt.

2. Gerrit Jan [164], geb. Hasselt 1870, Schipper Ongehuwd., overl.

Alkmaar 22.8.1942.

3. Guurtje [165], geb./ged. Hasselt 21.11/24.12.1871, tr. [48] Alkmaar

10.11.1898 Jan Jonker Corn.zn. [166], geb. Alkmaar 18.2.1872,

Stoombootondernemer, later havenmeester te Alkmaar. Zoon van

Cornelis en Frederika Plukker., overl. Alkmaar 17.3.1941.

4. Geertje [167], geb. Alkmaar 17.3.1874, tr. [49] Alkmaar 20.11.1902

Anton Andersson [168], geb. Den Helder 13.6.1871,

Machine-bankwerker. Zoon van Lars Andersson en van Geertruy

Selderbeek., overl. Zaandam 21.11.1912.

5. Hendrik [169], geb. Alkmaar 8.8.1877, volgt XIc.

6. Johan [170], geb. Alkmaar 1.3.1880, volgt XId.

 

Xc. Hendrik Jan Nieuwenkamp [93], geb./ged. Hasselt 10.3/29.4.1838, Schipper

overl. Alkmaar 28.12.1913, tr. [51] Alkmaar 29.1.1865 Ida Grijpsma [175]

geb. Blokzijl 1837, overl. Avereest 4.5.1904.

Uit dit huwelijk:

1. Jan [176], geb. Hasselt, overl. Hasselt 2.4.1868.

2. Gerrit Jan [177], geb. Hasselt 8.10.1865, volgt XIe.

3. Gerhard [186], geb. Hasselt 22.11.1870, volgt XIf.

4. Johanna [187], geb. Hasselt 12.12.1875, overl. De Rijp 1.1.1940

(maagkanker), tr. [54] Jacob Siekman [188], geb. De Rijp 18.1.1874,

Timmerman Zoon van Petrus Johannes Siekman, timmerman, en van

Jannetje de Vos..

5. Jan [189], geb. Hasselt 5.11.1877, volgt XIg.

6. Johanna [190], geb. Hasselt 10.5.1880, tr. [55] Carel Siekman [191],

geb. De Rijp 28.3.1876, Timmerman Zoon van Petrus Johannes Siekman,

timmerman, en van Jannetje de Vos..

 

Xd. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [98], geb./ged. Hasselt 22.6/27.8.1826,

Schoenmaker, overl. Hasselt 4.8.1866 (aan cholera)., tr. [56] Hasselt

18.8.1859 Cornelia Kronenberg [192] Dochter van Hendrik Kronenberg en

Marrigje Riel., overl. Hasselt 14.4.1918.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik [193], geb./ged. Hasselt 7.5/3.6.1860 (ongehuwd)., overl.

Hasselt 11.5.1937.

2. Grietje [194], geb./ged. Hasselt 15.8/6.10.1861, overl. Hasselt

28.10.1868.

3. Jan Mattheus [195], geb./ged. Hasselt 29.11.1863/3.1.1864, Mr.

Metselaar (ongehuwd), overl. Hasselt 23.3.1917.

4. Jannes [196], geb./ged. Hasselt 4.11/31.12.1865, volgt XIh.

 

Xe. Hendrik Jan Nieuwenkamp [102], geb./ged. Hasselt 3/31.1.1836,

Schoenmaker, overl. Zwolle 23.1.1916, tr. [57] Hasselt 13.10.1859

Femmigje van Raalte [197], geb. Zwartsluis 27.1.1836 Dochter van Willem

van Raalte en van ....., overl. Zwolle 17.6.1906.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje [198], geb./ged. Hasselt 20.12.1859/29.1.1860, overl.

Hasselt 20.6.1931, tr. [58] Zwolle 12.6.1884 Hendrik Bosman [199],

geb. Hasselt 11.12.1857, Scheepstimmerman Zoon van Jacob Bosman en

van Aaltje Veldhuizen., overl. Amsterdam 31.5.1941.

2. Willem [200], geb./ged. Hasselt 4/26.4.1861, volgt XIi.

3. Jan [201], geb./ged. Hasselt 6/26.4.1863, volgt XIj.

4. Johannes [202], geb./ged. Hasselt 26.3/29.4.1864, overl. Hasselt

5.5.1871.

5. Elisabeth [203], geb. Hasselt 11.2.1866, ged. Hasselt 4.1866, overl.

Den Haag 28.2.1942, tr. [59] Den Haag 8.6.1887 Renardus Johannes

J†ng [204] (weduwnaar van Pietertje Takes)., geb. Delfshaven

7.3.1854, Huisschilder Zoon van Frederik Adrianus J†ng,

Rijksambtenaar, en van Cornelia Johanna Born., overl. Den Haag

6.3.1922.

6. Hendrikus [205], geb. Hasselt 2.11.1867, volgt XIk.

7. Arend [206], geb./ged. Hasselt 30.9/5.12.1869, overl. Hasselt.

8. Johanna [207], geb./ged. Hasselt 30.9/5.12.1869.

9. Aleida [208], geb./ged. Hasselt 17.5/4.6.1871, overl. Zwolle

18.7.1944, tr. [60] Amsterdam 28.7.1897 Franciscus Becker [209],

geb. Zwolle 17.5.1871, Meubelmaker. Zoon van Johannes Willebrordus

Becker, steendrukker, en van Clazina Sunter..

10. Arend [210], geb./ged. Hasselt 18.9/2.11.1873, volgt XIl.

11. Geertje [211], geb./ged. Hasselt 7.1/6.2.1876, tr. [61] .

12. Jantien [212], geb./ged. Hasselt 18.6/3.7.1881, overl. Hasselt

23.1.1882.

 

Xf. Klaas Nieuwenkamp [105], geb./ged. Hasselt 31.10/3.12.1843, Schoenmaker.

overl. Amsterdam 25.3.1899, tr. [62] Hasselt Vrouwke Veronika Visser

[213], geb. Hasselt, overl. Amsterdam 1.1.1918.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje [214], geb. Hasselt, overl. Hasselt 3.9.1866.

2. Johanna [215], geb. Hasselt 15.9.1867, tr. [63] Amsterdam 15.2.1893

Willem Bernard Dorlas [216], geb. Deventer 4.6.1866, Meubelmaker.

Zoon van Aarnoldus, klerk en van Sara Gerritsen., overl. Amersfoort

2.4.1940.

3. Grietje [217], geb. Hasselt 1.9.1869, overl. Amsterdam 3.2.1942, tr.

[64] Amsterdam 3.5.1893 Gerrit Jan van Laar [218], geb. Groningen

1866 Zoon van Jan van Laar, sjouwerman, en Sjoukje Spel..

4. Cornelis [219], geb. Hasselt 25.11.1871.

5. Cornelis [220], geb. Hasselt 8.12.1874, Schoenmaker. (ongehuwd).,

overl. Amsterdam 19.9.1941.

6. Jan Mattheus [221], geb. Hasselt 22.3.1878, Diamantslijper.

(ongehuwd)., overl. Amsterdam.

7. Egberdina [222], geb. Hasselt 2.10.1881, tr. [65] Amsterdam

10.10.1901 Albertus Elsing [223], geb. Amsterdam 13.2.1880,

Loodgieter. Zoon van Govert Marinus Elsing, Loodgieter, en Geertje

Lasker., overl. Amsterdam 1945.

8. Alida [224], geb. Hasselt 22.7.1882.

9. Hendrik Jan [225], geb. Zwolle 1.1.1884, volgt XIm.

 

Xg. Adrianus Nieuwenkamp [116], geb. Amsterdam 30.11.1835, Koopman/reder te

A'dam, vanaf 1 juni 1861 lid van de Firma Gebr. Nieuwenkamp tot 31 dec.

1871, daarna eigenaar van een mineraalwaterfabriek te A'dam., overl.

Haarlem 20.7.1918, tr. [66] Amsterdam 7.5.1868 ( Huwelijk tussen

achterneef en -nicht ). Christina Kotting [226] (een achternicht, een

dochter van Ds. Jan Kotting en Christina Nieuwenkamp), geb. Alkmaar

17.12.1841, overl. Haarlem 10.2.1921, dr. van Ds. Jan Ludolph Kotting

[81], Ned. Herv. predikant, en Christina Nieuwenkamp [80].

Uit dit huwelijk:

1. Abraham [227], geb. Amsterdam 2.2.1869, volgt XIn.

2. Jan Ludolph [231], geb. Amsterdam 12.3.1870, volgt XIo.

3. Christina [232], geb. Bussem 24.2.1873, overl. Amsterdam 26.1.1947,

tr. [69] Assen 28.6.1922 Hendrik Hofman [233], geb. Holwerd

27.8.1858, adj.infanterie-administrateur Zoon van Pieter Jans en

Eelkje Hendriks Maaikes en wedr. van Aafje Plantinga., overl. Assen

19.11.1926.

4. Adrianus [234], geb. Bussem 22.1.1874, werkn. verffabr. Vettewinkel.

(ongehuwd)., overl. Amsterdam 26.6.1927.

5. Johannes Cornelis [235], geb. Vreeland 3.1.1876, volgt XIp.

6. Geertruida Wilhelmina [236], geb. Bussem 24.2.1879, Onderwijzeres.,

overl. Dordrecht 26.5.1942, tr. [70] Haarlem 24.12.1908 Jacobas

Bernardus Visser [237], geb. Utrecht 21.4.1883, Inspect.

bijz.onderwijs. Zoon van Gerrit Jacobus en Gerarda Wilhelmina van

Leeuwensteijn. Hij hertrouwde Apeldoorn 4 febr. 1944 Johanna

Kortman, gesch. echtgen. van Wilhelm Johannes Hendriks (De Bilt)..

7. Geertruid [238], geb. Naarden 28.8.1882 (ongehuwd), overl. Santpoort

?.

 

Xh. Willem Gerrit Nieuwenkamp [122], geb. Amsterdam 26.12.1846, dir. WOJ.Np

Handelsmij. A'dam (secr. afd. Amsterdam van het Ned. Toneelverband),

overl. Hilversum 19.2.1912, tr. [227] Amsterdam 14.11.1872 Maria

Christina Nuggelmans [239], geb. Amsterdam 26.3.1850 Dochter van Jacobus

Ferdinand en Wilhelmina Froulina Fransman., overl. Amsterdam 5.11.1914.

Uit dit huwelijk:

1. Fernande Wilhelmina [240], geb. Amsterdam 24.8.1873, Spraakler./

astma-specialiste, tr. [228] Amsterdam 28.4.1914 Constant August

Herman Rochell [241], geb. Rotterdam 24.7.1868, med.spec.

Nier/blaasziekten Zoon van Hendrik Herman en Wilhelmina Petronella

Jacoba Vermaat., overl. Amsterdam 15.11.1950.

2. Wijnand Otto Jan [242], geb. Amsterdam 27.7.1874, volgt XIq.

3. Johanna Wilhelmina [243], geb. Amsterdam 20.8.1875, overl. Amsterdam

25.3.1881.

4. Maria Christina [244], geb. Amsterdam 2.2.1877, overl. Golf Juan

(bij Cannes) 24.8.1941, tr. [229] Amsterdam 31.7.1902 (echtscheiding

uitgesproken Arr.Rechtb. Den Haag 12-08-1927) Mr.Ferdinand Louis

Francois de Veye [245], geb. Zaandam 4.2.1877, Adv. en proc. te Den

Haag. Zoon van Mr. Francois Henri en Margaretha Catharine Wilhelmina

van Wijk., overl. Den Haag 9.4.1941.

5. Diederica Wilhelmina [246], geb. Amsterdam 5.11.1881.

6. Willem Gerrit [249], geb. Haarlem 21.1.1884, volgt XIr.

7. Christina Jacoba [247], geb. Haarlem 21.3.1885, tr. [230] Hilversum

30.3.1911 Henri Joseph Marie Simonis [248], geb. Rotterdam

16.12.1881, dir.Zilverwerkfabr. te Zeist. Zoon van Wilhelmus

Cornelis Anastasius en Maria Petronella Jacoba van Bijsterveld..

 

Xi. Christina Kotting [226] (een achternicht, een dochter van Ds. Jan

Kotting en Christina Nieuwenkamp), geb. Alkmaar 17.12.1841, overl.

Haarlem 10.2.1921, tr. [66] Amsterdam 7.5.1868 ( Huwelijk tussen

achterneef en -nicht ). Adrianus Nieuwenkamp [116], geb. Amsterdam

30.11.1835, Koopman/reder te A'dam, vanaf 1 juni 1861 lid van de Firma

Gebr. Nieuwenkamp tot 31 dec. 1871, daarna eigenaar van een

mineraalwaterfabriek te A'dam., overl. Haarlem 20.7.1918, zn. van

Abraham Nieuwenkamp [73], Kantoorboekverkoper, en Geertruy Kotting [107]

zie Xg.

 

Xj. Lobertus Johannes Jacobus Nieuwenkamp [127], geb. Amsterdam 30.8.1837,

Nederl. Consul en Bankier te Chicago., overl. Lakeland (Flor.,U.S.A.)

2.11.1905, tr.(1) [35] Leimuiden 15.8.1866 Lijntje Timmers [128], geb.

Leimuiden 22.3.1845 Dochter van Joost en Johanna Maria van Breggen.,

overl. Florida 5.1.1867.

Lobertus Johannes Jacobus Nieuwenkamp, tr.(2) [36] Onarga (Ill., U.S.A.)

4.8.1869 Minerva S. Gray [129], overl. Chicago (U.S.A.).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kits [131], geb. Chicago (Illinois, USA.) 3.7.1870, overl.

Onarga (Illinois, U.S.A.) 30.11.1871.

2. Lobertus [132], geb. Chicago (Illinois, USA.) 7.3.1873, overl.

Chicago (Illinois, USA.) 8.2.1876.

3. Zoon (voornaam onbekend) [133], geb. Chicago (Illinois, USA.)

29.7.1876, overl. na 1905, tr. [38] .

4. dochter [134] In 1924 in Florida wonende..

5. dochter [135] In 1924 in Florida wonende..

6. dochter [136] In 1924 in Florida wonende..

 

Lobertus Johannes Jacobus Nieuwenkamp, tr.(3) [37] Jenny Gray [130] (Een

zus van zijn tweede vrouw)., overl. na 1905.

 

XIa. Gerrit Jan Nieuwenkamp [155], geb./ged. Hasselt 30.3/1.5.1859,

Scheepstimmerman., overl. Enschede 29.5.1904, tr. [71] Hasselt Louisa

Koopmans [251], geb. Hasselt 18.6.1859.

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand [250], geb./ged. Hasselt 11.2/3.4.1882, tr.(1) [117]

Gertruda Baartman [371], geb. Enschede.

(Hij vertrok met zijn gezin en zijn beide zusters Annigje en

Jentje naar de staat Michigan in N. Amerika).

Wijnand, tr.(2) [118] .

2. Annigje [252], geb. Hasselt 24.6.1884, ged. Hasselt 8.1884 ( Zij

vertrok met haar broer Wijnand en haar zuster Jentje naar Chicago

{Amerika})., tr. [72] Julius Remortel [253].

3. Roelof [254], geb./ged. Hasselt 20.2/22.5.1887, overl. Hasselt na

17.12.1887.

4. Femmigje [255], geb./ged. Hasselt 1.11.1888/31.3.1889, tr. [73]

Willem Wiggers [256], Timmerman.

5. Grietje [257], geb./ged. Hasselt 2.6/6.9.1891, tr. [74] Enschede

14.7.1910 Cornelis Leenders [258], geb. Tiel 5.9.1884, Mr Stucadoor.

Zoon van Johannus Leenders, metselaar en van Henrica van der Zijp.,

overl. Driebergen 2.9.1930.

6. Jentje [259], geb./ged. Hasselt 1.3/22.4.1894 (Zij vertrok met haar

broer Wijnand en haar zuster Annigje naar Chicago [Amerika])., tr.

[75] Dupont [260].

7. Klaas [261], geb./ged. Hasselt 23.12.1896/16.5.1897, Kruidenier, tr.

[76] Enschede 25.11.1922 Lucia Welink [262], geb. Enschede 19.8.1896

Dochter van Hendrik welink en Aaltje van der Woude..

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIb. Roelof Nieuwenkamp [156], geb. Hasselt 6.2.1862, Schipper., overl.

Kampen 9.4.1911, tr. [77] Hasselt Johanna Uiterwijk Winkel [263], geb.

Dedemsvaart 20.4.1865 Dochter van Jan Uiterwijk Winkel, schipper en van

Alberdina Mulder., overl. Zwolle 31.7.1939.

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand [264], geb./ged. Monnikkendam 3.5/9.6.1889, volgt XIIa.

2. Alberdina [265], geb. Monnikkendam 1.1.1892, overl. Hasselt 3.2.1971

tr. [78] Hasselt 17.5.1917 Gerrit Johannes Wentink [266], geb.

Hasselt, Bakker. Zoon van Jacob Wentink, Bakker, en van Johanna

Post., overl. Hasselt 1.9.1937.

3. Femmigje [267], geb./ged. Monnikkendam 2.8/9.9.1894, tr. [79]

Amsterdam 24.11.1920 Bernard Kuiper [268], geb. De Rijp 9.2.1894,

Slager..

4. Jan [269], geb. Monnikkendam 2.3.1896, overl. Zwolle.

5. Johanna [270], geb. Monnikkendam 17.2.1898, tr. [80] Hasselt

25.3.1920 Jan Last [271], geb. Hasselt 3.10.1891, Schilder en

behanger Zoon van Barteld Last, brugwachter, en van Aaltje

Lindeboom..

6. Jentje [272], geb. Hasselt 26.3.1900, tr.(1) [81] Hasselt 19.6.1919

Arend Smit [273], geb. Hasselt 14.9.1899 Zoon van Cassien Smit,

manufacturier, en van Petronella Bloemberg., overl. Zwolle 9.5.1927,

tr.(2) [82] Rotterdam 31.1.1940 Jan Ten Napel [274], geb. Zwartsluis

28.2.1878 Zoon van Roelof ten Napel, schipper, en van Ida Kuiper.,

overl. Amsterdam 20.6.1944.

7. Jan [275], geb. Monnikkendam 24.6.1903 Ongehuwd., overl. Zwolle

2.2.1933.

 

XIc. Hendrik Nieuwenkamp [169], geb. Alkmaar 8.8.1877, Schipper, overl.

Alkmaar 14.10.1956, tr. [83] Alkmaar 20.11.1902 Christina Meyer [276],

geb. Beerts 23.10.1879, overl. 14.5.1964.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Johannes [277], geb. Alkmaar 18.10.1903, volgt XIIb.

2. Jacob [278], geb. Alkmaar 1.3.1907, volgt XIIc.

 

XId. Johan Nieuwenkamp [170], geb. Alkmaar 1.3.1880, Timmerman, overl.

Avenhorn 21.4.1940, tr. [50] Avenhorn 5.7.1903 Trijntje Leegwater [171],

geb. Avenhorn 14.4.1881 Dochter van Jacob en Dieuwertje Bakker..

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Johannes [172], geb. Alkmaar 3.1.1906, overl. Avenhorn

1.7.1924 (aan t.b.c.)..

2. Dieuwertje [173], geb. Avenhorn 16.5.1908, overl. Avenhorn 26.6.1911

(verdronken)..

3. Dieuwertje [174], geb. Avenhorn 15.6.1912, overl. Avenhorn 10.9.1930

(aan t.b.c.)..

 

XIe. Gerrit Jan Nieuwenkamp [177], geb. Hasselt 8.10.1865, Schipper, overl.

Alkmaar 2.5.1941, tr. [52] Bergen 24.8.1890 Antje Molenaar [178], geb.

Bergen 24.4.1869 Dochter van Cornelis Molenaar, slager en van Maartje

Blokker., overl. Alkmaar 6.12.1924.

Uit dit huwelijk:

1. Ida [179].

2. Hendrik [180].

3. Hendrik [181].

4. Cornelis [182], geb. Bergen 2.6.1894 Ongehuwd., overl. Amsterdam

7.8.1923 (aan typhus)..

5. Ida [183], geb. Hasselt 12.8.1896, overl. Nieuw-Amsterdam 7.8.1925

(Zenuwziek), tr. [53] Jouke Pilon [184], geb. Amsterdam 17.12.1895,

Schipper Zoon van Jacob Pilon, schipper, en van Rinkjen Valk ..

6. Maria Anna [185], geb. Alkmaar 23.11.1907.

 

XIf. Gerhard Nieuwenkamp [186], geb. Hasselt 22.11.1870, Schipper, overl.

Amsterdam 5.7.1928 (door een ongeval)., tr.(1) [84] Alkmaar 25.11.1894

Maria Dubbeld [279], geb. Alkmaar 18.12.1873 Dochter van Elderd Dubbeld

en van Neeltje Klein., overl. Alkmaar 31.1.1900.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan [281], geb. Alkmaar 13.5.1895, volgt XIId.

2. Eldert Jacob [282], geb. Alkmaar 16.2.1898, overl. Hoorn 12.3.1906 (

T.B.C.)..

 

Gerhard Nieuwenkamp, tr.(2) [85] Alkmaar 27.10.1901 Maartje Van den Berg

[280], geb. Bergen 12.2.1879 Dochter van Cornelis van den Berg,

boerenarbeider later werkzaam bij de Gem. Reiniging van Alkmaar, en van

Guurtje Klein (Deze Guurtje Klein was een zuster van Neeltje Klein, zie

eerste huwelijk van Gerhard N.).

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis [283], geb. Alkmaar 11.5.1902, volgt XIIe.

 

XIg. Jan Nieuwenkamp [189], geb. Hasselt 5.11.1877, Schipper, overl.

Purmerend 8.5.1941, tr. [86] Alkmaar 27.11.1902 Catharina Van Gulik

[284], geb. Alkmaar 16.9.1879 Dochter van Martinus van Gulik, schipper,

en van Catrina Josina Clausing..

Uit dit huwelijk:

1. Ida Catrina Josina [285], geb. Alkmaar 26.5.1903, tr. [87] Purmerend

16.8.1928 Jan Waagmeester [286], geb. Den Helder 27.4.1901, Kapper

en Sigarenhandelaar Zoon van Jan en Geertruida Elisabeth Kooger..

2. Martinus [287], geb. Hoorn 29.7.1904, volgt XIIf.

3. Hendrik Jan [288], geb. Hoorn 7.3.1906, volgt XIIg.

4. Jan [289], geb. Purmerend 24.8.1907, overl. Purmerend 26.11.1907.

 

XIh. Jannes Nieuwenkamp [196], geb./ged. Hasselt 4.11/31.12.1865, Los

werkman., overl. Den Haag 13.7.1954, begr. Hasselt, tr. [88] Hasselt

15.3.1899 Aaltje Hartsuiker [290], geb. Hasselt 23.12.1879 Dochter van

Gerhardus Hartsuiker., overl. Hasselt 10.3.1909.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [291], geb./ged. Hasselt 31.8/8.10.1899, volgt

XIIh.

2. Gerhardus [292], geb./ged. Hasselt 5.10/25.11.1900, volgt XIIi.

3. Cornelis [293], geb./ged. Hasselt 22.1/16.3.1902, volgt XIIj.

4. Roelof [294], geb./ged. Hasselt 27.10/20.11.1904, volgt XIIk.

5. Hendrik Jan [295], geb. Hasselt 20.4.1907, overl. Hasselt 23.7.1909.

6. Jannes [296], geb./ged. Hasselt 24.6/23.8.1908, overl. Hasselt

25.5.1909.

 

XIi. Willem Nieuwenkamp [200], geb./ged. Hasselt 4/26.4.1861,

Scheepstimmerman en leerlooier, tr. [89] Zwolle 12.2.1885 Hilligje van

Munster [297], geb. Hasselt 15.7.1862 Dochter van Gerrit Munster,

schipper, en van Gradagien Schuitemaker., overl. Deventer 29.1.1922.

Uit dit huwelijk:

1. Femmigje [298], geb. Zwolle 29.10.1885, tr. [90] Deventer 28.8.1912

Antonie Sotthewes [299], geb. Deventer 11.6.1886, Garagehouder. Zoon

van Hendrikus Sothewes, koperslager, en van Aleida van Eunen..

2. Gerrit [300], geb. Zwolle 5.3.1887, overl. Zwolle 5.3.1887

(levenloos geboren)..

3. Gerrit [301], geb. Zwolle 27.9.1888, Koopman. (ongehuwd), overl.

Deventer 10.2.1943.

4. Grada [302], geb. Zwolle 19.4.1891, overl. Zwolle 24.4.1891.

5. Hendrikje Jantje [303], geb. Zwolle 21.10.1893, overl. Deventer

3.3.1897.

6. Hendrik Jan [304], geb. Zwolle 14.11.1895, volgt XIIl.

7. Grada Hendrikje Jantje [305], geb. Deventer 13.6.1898.

8. Grietje [306], geb. Deventer 12.6.1901, tr. [91] Deventer 25.5.1926

Jan van der Straten [307], geb. Hilversum 30.5.19, Los werkman..

 

XIj. Jan Nieuwenkamp [201], geb./ged. Hasselt 6/26.4.1863, Schoenmaker.,

overl. Zwolle 3.3.1931, tr. [92] Zwolle 26.5.1887 Hermina Nooter [308],

geb. Zwolle 27.2.1858 Dochter van Willem Jan Nooter, schilder, en van

Jantien Kolkman., overl. Zwolle 23.2.1929, begr. Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan [309], geb. Zwolle 4.3.1888, volgt XIIm.

2. Willem Jan [310], geb. Zwolle 9.5.1890, volgt XIIn.

3. Femmigje [311], geb. Zwolle 1.5.1892, tr. [93] Zwolle 11.7.1918

Gerrit van Dijk [312], geb. Zwolle 18.2.1892, Congierge te Zutphen,

bij het kantoor van de "Rotterdamse Bankvereniging". Zoon van

Hendrikus van Dijk, werkman, en van Johanna Locht..

4. Jan [313], geb. Zwolle 26.8.1896, volgt XIIo.

5. Grietje [314], geb. Zwolle 21.6.1899, overl. Zwolle 3.1.1903.

 

XIk. Hendrikus Nieuwenkamp [205], geb. Hasselt 2.11.1867, Schoenmaker, tr.

[94] Zwolle 31.12.1890 Geertje van Gelder [315], geb. Wijhe 23.2.1869

Dochter van Geerling van Gelder, Klompenmaker, en van Steventje van der

Hulst., overl. Zwolle 5.6.1929.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan [316], geb. Zwolle 27.2.1891, overl. Zwolle 11.3.1891.

2. Geerling [317], geb. Zwolle 27.2.1891, overl. Zwolle 11.3.1891.

3. Hendrik Jan [318], geb. Zwolle 14.5.1893, overl. Zwolle 2.8.1919.

4. Geerling [319], geb. Zwolle 18.6.1894, overl. Zwolle 1.12.1896.

5. Femmigje [320], geb. Zwolle 3.9.1896, overl. Gorsel 30.4.1944, tr.

[95] Zutphen 18.6.1930 Cornelis Bruggeman [321], geb. Zwolle

22.6.1903.

6. Steventje [322], geb. Zwolle 16.5.1899, overl. Zwolle 10.12.1900.

7. Steventje [323], geb. Zwolle 8.11.1901, tr. [96] Zwolle 31.3.1927

Gerard Bous [324], geb. Gorsel 5.12.1904, Smid. Zoon van Hendrik

Bous, smid en van Jenneken Jansen..

8. Willem [325], geb. Zwolle 25.9.1904, volgt XIIp.

9. Johan [331], geb. Zwolle 11.10.1909, volgt XIIq.

 

XIl. Arend Nieuwenkamp [210], geb./ged. Hasselt 18.9/2.11.1873,

Onderladingmeester (N.S.), tr. [100] Zwolle 13.8.1903 Gezina Hilgen

[332], geb. Odoorn 14.8.1878 Dochter van David Hilgen, timmerman en van

Aaltje Kraus..

Uit dit huwelijk:

1. Femmigje [333], geb. Zwolle 13.5.1904, overl. Zwolle 20.8.1904.

2. David [334], geb. Zwolle 15.7.1905, volgt XIIr.

3. Femmigje [335], geb. Zwolle 23.4.1907, tr. [101] Utrecht 5.2.1942

Arend Jansen [336], geb. Zwolle 20.1.1905, Boekhouder. Zoon van

Gerrit Jan Jansen, bankwerker en van Geertje Westerbeek..

4. Hendrik Jan [337], geb. Zwolle 21.2.1909, overl. Zwolle 7.2.1910.

5. Aaltje [338], geb. Zwolle 5.12.1910, tr. [102] Groningen 2.8.1937

Bernardus Johannes Hendrikus van Huet [339], geb. Zwolle 2.3.1911,

Ober-kelner. Zoon van Arnoldus Maria van Huet, hotelhouder, en van

Maria Nieuweweme..

6. Hendrik Jan [340], geb. Zwolle 19.9.1912, overl. Zwolle 12.12.1916.

7. Lukas [341], geb. Zwolle 19.8.1914, overl. Zwolle 9.12.1916.

8. Willem [342], geb. Zwolle 30.5.1916, volgt XIIs.

9. Grietje [343], geb. Zwolle 8.4.1920, tr. [103] Jacobus Hendrikus

Schuurman [344], geb. Zwolle 24.8.1917.

 

XIm. Hendrik Jan Nieuwenkamp [225], geb. Zwolle 1.1.1884, werkzaam vliegv.

Soesterberg (bij een bomaanval op het vliegveld omgekomen, hij werkte

daar samen met zijn zoon Hendrik Jan Gerardus)., overl. Soesterberg

15.8.1944, tr. [104] Amsterdam 25.3.1908 Alida Wilhelmina Elisabeth Root

[345], geb. Amsterdam 11.3.1882 Dochter van Johannes Gerardus Root,

schilder, en van Dederika Fritz..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan Gerardus [346], geb. Amsterdam 2.11.1904, volgt XIIt.

2. Kees Cornelis [347], geb. Amsterdam 12.10.1911, volgt XIIu.

 

XIn. Abraham Nieuwenkamp [227], geb. Amsterdam 2.2.1869, Koopman, overl.

Amsterdam 25.3.1913, tr. [67] Amsterdam 14.8.1902 Anna Maria

Colenbrander [228], geb. IJselstein 19.1.1883 Dochter van Frederik

Colenbrander, ambt. bij dir. bel., en Anne Maria Volmer., overl.

Leeuwarden 19.8.1926.

Uit dit huwelijk:

1. Christina [229], geb. Amsterdam 1.12.1909, tr. [68] Rotterdam

23.12.1941 Arie de Bak [230], geb. Hellevoetsluis 15.11.1913,

Boekhouder Zoon van Paul en Hester Vermaas..

 

XIo. Jan Ludolph Nieuwenkamp [231], geb. Amsterdam 12.3.1870, Verzekeraar.

Actuaris Alg. Gron. Levensverz. Mij., daarna adj. wisk.-adviseur Alg.

Friesche Mij. voor Levensverz. en Lijfr. te Leeuwarden., overl. Lunteren

3.3.1943, tr. [105] Bussem 15.5.1900 Jansje Maria Wilhelm. Elisab.

Nagtglas Versteeg [348], geb. Batavia 24.2.1866 Dochter van Henri Willem

Marinus, gezagvoerder en later agent bij de Ned. Ind. Stoomv. Mij. te

Pedang, en van Jansje Maria Elisabeth de Heus., overl. Groningen

29.1.1912.

Uit dit huwelijk:

1. Henri Willem Marinus Jan Kits Nieuwenkamp (naamstoevoeging bij K.B.

d.d. 27 aug. 1955, nr. 44). [349], geb. Groningen 1.3.1901, volgt

XIIv.

 

XIp. Johannes Cornelis Nieuwenkamp [235], geb. Vreeland 3.1.1876, Koopman en

Makelaar, oud lid Fa. C.Nieuwenkamp, Kotting & Zn., tr. [106] Amsterdam

3.7.1913 Frederika Wilhelmina van Arkel [350], geb. Amsterdam 27.7.1880

Dochter van Jan van Arkel, huis en decoratieschilder, en van Maria

Louise Tymann(Amsterdam)..

Uit dit huwelijk:

1. Christina [351], geb. Amsterdam 30.12.1913, tr. [107] Amsterdam

6.4.1938 Hemmo Wagenaar [352], geb. Groningen 28.2.1910, Apotheker.

Zoon van Hendrik Lucas Wagenaar, stationschef, en van Maria Gebbina

Leeuw..

2. Johannes [353], geb. Amsterdam 17.4.1918, Proc.-houder NV.Fuchs &

Rens., tr. [108] Djakarta 6.3.1954 Wilhelmina Trijntje de Vries

[354], geb. Heer 7.1.1919, Op Ned.Ambasade (Djakarta) Dochter van

Cornelis de Vries en Reinoutje St"ve (Djakarta)..

 

XIq. Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp [242], geb. Amsterdam 27.7.1874, Grafisch

kunst., Kunstschilder , letterkundige, ethnograaf en architect. Stichter

Museum Nieuwenkamp te Edam., overl. San Dom. di Fiesole (It.) 23.4.1950,

tr. [109] Ede 11.1.1900 Anna Wilbrink [355], geb. Lunteren 31.1.1871

Dochter van Gerrit Jan Wilbrink, notaris, en van Marianne Gerhardina

Hentiette van den Ham., overl. San Dom. di Fiesole (It.) 25.7.1954.

Uit dit huwelijk:

1. Marianne [356], geb. Lunteren 20.12.1900, Biol. cand., tr. [110]

Utrecht 15.1.1930 Prof. Dr. Theodoor Raven [357], geb. Hilversum

19.1.1908, Werkz. bij Rijksuniv. Utrecht als conservator bij het

Geologisch-mineralogisch instituut en tijd. hoogl. Universiteit te

Damascus. (Phil. nat. doct.). Zoon van Adriaan Theodoor en Catharina

Elisabeth Toussaint..

2. Willem (Prof. Dr.) [358], geb. Lunteren 1.1.1903, volgt XIIw.

3. Maria [359], geb. Lunteren 4.3.1906, tr. [111] Rome (door

echtsch.ontb.) 1927 Fernando Francioni [360], geb. Rome,

Papierhandelaar (Rome) Zoon van Francesco en Paluura Betti.

4. Fernande [361], geb. Nijmegen 30.6.1909, Litt. doct., tr. [112] San

Dom. di Fiesole (It.) 1.7.1937 Bruno Bramanti [362], geb. Florance

28.12.1897, Beeldend kunst./ houtsnijder Zoon van Mario en Adele

Valmori..

 

XIr. Willem Gerrit Nieuwenkamp [249], geb. Haarlem 21.1.1884, dir.

WOJ.Nieuwenkamp Hand.mij. te Amsterdam, dir. Nebal Zentrale A.G. te

Dantzig., overl. Westerbork 9.7.1945, tr. [113] Amsterdam 17.12.1909

Maria Bijl [363], geb. Amsterdam 17.4.1883 Dochter van Jan Adrianus

Pieter Bijl, leraar M.O., en van Jacoba Nicolina van der Chijs., overl.

9.8.1967.

Uit dit huwelijk:

1. Maria [364], geb. Amsterdam 11.10.1912, Stewardes K.L.M., tr. [114]

Baarn 1.9.1939 Hendrik Dormaar [365], geb. Batavia 16.10.1912, Arts,

r"ntgenoloog. Zoon van Dr. Martinus Jacobus en Hermine Jongeling

(Breda)..

2. Wijnand Otto Jan [366], volgt XIIx.

3. Jacoba Nicoline [367], geb. Baarn 10.10.1916, tr. [115] Baarn

1.10.1946 Heyte Lucardie [368], geb. Rotterdam 9.11.1915, Koopman.

Zoon van Heyte en Henri‘tte Clothilde Buck (Rotterdam)..

4. Ida Wilhelmina [369], geb. Amsterdam 7.11.1919, tr. [116] Ormoy

(dŽp. Haute-Saone) 3.1.1950 Evert Jan Roskam [370], geb. Barneveld

3.1.1922, Landeconoom. Zoon van Evert Jan en Gerritje Overeem

(Lunteren)..

 

XIIa. Wijnand Nieuwenkamp [264], geb./ged. Monnikkendam 3.5/9.6.1889, Schipper

overl. Raalte 3.8.1970, begr. Hasselt, tr. [119] Hasselt 22.2.1917 Dina

Last [372], geb. Hasselt 30.5.1893 Dochter van Barteld Last, brugwachter

en van Aagje Lindeboom., overl. Deventer 6.6.1970, begr. Hasselt.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna [373], geb. Hasselt 22.11.1917, tr. [120] Dirk Bouwman [374]

geb. Amsterdam 4.3.1912.

2. Aagje [375], geb. Hasselt 6.8.1921, tr. [121] 6.6.1946 T. Kosters

[376], Mach.bankw./Wethouder Hasselt..

3. Roelof [377], geb. Apeldoorn 2.10.1930, volgt XIIIa.

 

XIIb. Hendricus Johannes Nieuwenkamp [277], geb. Alkmaar 18.10.1903, tr. [125]

Alkmaar 9.1.1930 Maria Elisabeth Ambagtsheer [385], geb. Wieringerwaard

16.3.1906.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik [386], geb. Tandjong Prick (Java) 24.8.1932, tr. [126] Ellie

Lubsen [387], geb. Middelburg 21.5.1935 Dochter van J.G.Lubsen en

J.Schoolmeester..

2. Agatha Elisabeth [388], geb. Tandjong Prick (Java) 14.10.1934, tr.

[127] Kees Vahlkamp [389], geb. Amsterdam 3.10.1935, Leraar

lich.opvoeding. Zoon van H.J.Vahlkamp en K.Walop..

3. Christina [390], geb. Batavia 28.2.1941, tr. [128] Alkmaar

20.12.1970 Adolf Tjebbe Muller [391], geb. Medan 21.11.1940,

Register accountant. Zoon van W.Muller en M.v.d.Okker..

 

XIIc. Jacob Nieuwenkamp [278], geb. Alkmaar 1.3.1907, tr. [129] Alkmaar

20.5.1942 Maria Meeuwig [392], geb. Velsen 19.9.1907 Dochter van Jacobus

Johannes Meeuwig en Eva Johanna Blei..

Uit dit huwelijk:

1. Christina [393], geb. Alkmaar 19.5.1944, tr. [130] Haarlemmermeer

18.11.1965 Gerardus A. F. van der Maden [394], geb. Haarlemmermeer

5.9.1941 Zoon van J.C.v.d.Maden en C.J.v.Velzen..

 

XIId. Hendrik Jan Nieuwenkamp [281], geb. Alkmaar 13.5.1895, Ambt.

Rijksbelastingen., overl. Hilversum 1.4.1968, tr. [131] Hilversum

28.11.1929 Johanna van Dalen [395], geb. Hoogeveen 18.6.1902 Dochter van

Gerrit van Dalen, expediteur, en van Rensien Koster., overl. 25.12.1973.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhard Hans [396], geb. Hilversum 1.2.1931, Ambt. gem.

Wieringermeer, hoofd afd. plantsoendienst (rang; technisch

hoofdambt.)., overl. Wieringerwerf 17.7.1983, tr. [132] Oisterwijk

26.1.1959 Maria Johanna Blom [397], geb. Amsterdam 9.5.1933.

 

Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Hendrik Jan [398], geb. Hilversum 31.5.1941, volgt XIIIb.

 

XIIe. Cornelis Nieuwenkamp [283], geb. Alkmaar 11.5.1902, Expediteur,

uitgever/grossier in papierwaren, oprichter van "Expeditie- en

Transportbedrijf C.Nieuwenkamp" (14 juni 1920), en van "Reclame en Luxe

Papierwaren Industrie, voorh. Ph. van Amerongen" (1 sept. 1937)., overl.

Amsterdam 11.6.1972, tr. [134] Amsterdam 29.12.1932 Maria Adriana van

Helvert [402], geb. Amsterdam 24.10.1909 Dochter van Adrianus Josephus

van Helvert, Mr. Schoenmaker, en van Hendrina Maria van Ackeren..

Uit dit huwelijk:

1. Gerhard [403], geb. Amsterdam 10.10.1938, volgt XIIIc.

2. Ada Maria [406], geb. Amsterdam 27.3.1944.

 

XIIf. Martinus Nieuwenkamp [287], geb. Hoorn 29.7.1904, Majoor bij de Kon.

Marine, monteur bij de onderzeedienst. Vertoefde met zijn gezin bij het

uitbreken van de oorlog (10 mei 1940) in Ned. Indi‘., overl. Tambij

Sayad (Burma) 19.2.1943, tr. [136] 3.4.1930 Johanna Cornelia Wilhelmina

ankringa [407], geb. Hoorn 15.8.1908, overl. Den Helder 25.12.1981.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Willem Jan [408], geb. Den Helder 19.6.1930, volgt XIIId.

2. Wilhelmina Johanna [414], geb. Soerabaya 5.8.1939, Fysiotherapeute,

tr. [139] Alkmaar 24.12.1964 Frederik Hendrik Krijnen [415], geb.

Batavia 24.10.1935, Fysiotherapeut Zoon van Willem Frederik en Anna

Jentien Bouman..

3. Ineke [416], geb. Soerabaya 28.6.1942.

 

XIIg. Hendrik Jan Nieuwenkamp [288], geb. Hoorn 7.3.1906, Spoorwegbeambte bij

de N.S., overl. Enkhuizen 17.8.1974, tr. [140] Purmerend 31.7.1930

Jansje Zegerdina Smit [417], geb. Beemster 11.10.1909 Dochter van Dirk

en Johanna Catharina de Raadt..

Uit dit huwelijk:

1. Jan [418], geb. Kwadijk 2.10.1931.

2. Hendrik Jan [419], geb. Amsterdam 13.1.1938, volgt XIIIe.

 

XIIh. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [291], geb./ged. Hasselt 31.8/8.10.1899,

Metselaar (leerde het vak van zijn oom Jan Mattheus)., tr. [144] Den

Haag 12.7.1922 Elisabeth Kranenburg [426], geb. Den Haag 17.6.1900

Dochter van Pieter Adrianus en Hendrika Johanna Jochems..

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje [427], geb. Den Haag 17.12.1922, tr. [145] Den Haag 27.3.1946

Dani‘l Bruins [428], geb. Hasselt 26.11.1920.

2. Elisabeth [429], geb. Den Haag 30.6.1924, tr. [146] Den Haag

7.11.1951 Adriaan Noordsij [430], geb. Hoogvliet 1.2.1924 Zoon van

Cornelis en Pieternella Catrina Schipper..

3. Pieter Adrianus [431], geb. 1925, overl. 1926.

4. Jannes [432], geb. Den Haag 19.4.1927, volgt XIIIf.

5. Hendrikus Johannes [442], geb. Den Haag 3.12.1928, volgt XIIIg.

6. Pieter Adrianus [452], geb. Den Haag 19.1.1930, volgt XIIIh.

7. Hendrika Johanna [462], geb. Den Haag 4.4.1931, tr. [157] Den Haag

4.9.1961 Johannes Dani‘l Mulder [463], geb. Den Haag 9.3.1929 Zoon

van Egidius en Clazina Janna Janszen..

8. Gerhardina [464], geb. Den Haag 13.7.1932, Wijkverpleegster..

9. Johanna [465], geb. Den Haag 31.7.1934, tr. [158] Frederik Egbert

Vrielink [466], geb. Olst 28.2.1931, Timmerman. (Verhuisd naar

Galgery - Canada). Zoon van Dirk Jan en Aaltje Klein Bronsvoort..

10. Cornelis [467], geb. Den Haag 27.7.1936, volgt XIIIi.

11. Roelof [477], geb. Den Haag 27.7.1936, volgt XIIIj.

 

XIIi. Gerhardus Nieuwenkamp [292], geb./ged. Hasselt 5.10/25.11.1900,

Botermaker, tr. [164] Middelburg 10.7.1927 Wilhelmina Groenenberg [484],

geb. Koudekerke 25.2.1902, overl. Heerenveen 1973.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje [485], geb. Middelburg 23.9.1932, tr. [165] Hennie de Boer

[486].

2. Jan [487], geb. Middelburg ?? 25.4.1939, volgt XIIIk.

 

XIIj. Cornelis Nieuwenkamp [293], geb./ged. Hasselt 22.1/16.3.1902, Bankwerker

tr. [167] Abcoude 27.10.1922 (Baambrugge). Dirkje Vonk [490], geb.

Baambrugge 6.8.1900 Dochter van Jan Vonk, boerenarbeider en van

Hendrikje de Graaf., overl. Den Haag 28.11.1958.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje [491], geb. Abcoude 1.5.1923, tr. [168] 27.10.1948 Eduard

Roos [492].

2. Jan [493], geb. Abcoude 26.8.1924, volgt XIIIl.

3. Hendrikje Elisabeth [500], geb. Den Haag 9.3.1926, tr. [172]

9.1.1952 Gerard Evert Valstar [501], geb. Den Haag 21.3.1924 Zoon

van Hendrik en Louisa Dorothea de Jager..

4. Dirkje [502], geb. Den Haag 19.6.1927, tr. [173] 13.5.1953 Wim Roos

[503], geb. ca. 1931.

5. Cornelis [504], geb. Den Haag 26.8.1929, volgt XIIIm.

6. Hendrika Johanna [512], geb. Den Haag 26.2.1931, tr. [177] 18.1.1956

Teun Van Otterloo [513].

7. Annetje [514], geb. Den Haag 6.6.1932.

8. Gerharda [515], geb. Den Haag 15.5.1934.

9. Johannes [516], geb. Den Haag 22.5.1938, tr. [178] 15.4.1964

Nicoline Adriana Fisser [517].

10. Roelof [518], geb. Den Haag 27.2.1940, volgt XIIIn.

11. Bernard Willem [522], geb. Den Haag 3.7.1941, volgt XIIIo.

 

XIIk. Roelof Nieuwenkamp [294], geb./ged. Hasselt 27.10/20.11.1904, Stoker

gem.gasbedrijf Pernis, overl. Pernis 21.6.1979, tr. [181] Pernis

2.11.1927 Jaapje Van der Steen [526], geb. Pernis 22.3.1909 Dochter van

Leendert van der Steen, visserman, en van Elisabeth Keemink..

Uit dit huwelijk:

1. Arie Adrianus [527], geb. Pernis 11.5.1928.

2. Jannes [528], geb. Pernis 27.5.1930.

3. Leendert [529], geb. Pernis 23.9.1934.

4. Hendrikus Johannes [530], geb. Pernis 24.12.1936, volgt XIIIp.

5. Elisabeth [534], geb. Pernis 16.10.1940.

6. Aaltje [535], geb. Pernis 24.12.1943.

7. Johanna [536], geb. Pernis 27.9.1946, tr. [183] E. Van de Kolk [537]

geb. Zwolle 10.4.1943.

8. Gerritje [538], geb. Pernis 5.11.1950.

 

XIIl. Hendrik Jan Nieuwenkamp [304], geb. Zwolle 14.11.1895, courantenbezorger

tr. [184] Voorst 3.6.1922 Jans Van de Mars [539], geb. 27.10.1901.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje [540], geb. Voorst 23.11.1919.

2. Willem [541], geb. Deventer 19.11.1922, overl. Deventer 29.3.1925.

3. Willem [542], geb. Deventer 10.5.1926.

4. Hermina [543], geb. Deventer 30.6.1930.

5. Hendrik Jan [544], geb. Deventer 20.3.1937.

 

XIIm. Hendrik Jan Nieuwenkamp [309], geb. Zwolle 4.3.1888, Meubelmaker,

firmant van de "Fa. Gebr. Nieuwenkamp"., overl. Zwolle 14.11.1982, tr.

[185] Zwolle 16.5.1917 Roelofje Wijsman [545], geb. Zwolle 16.2.1888

Dochter van Geerling en Roelofje Tengnagel., overl. Zwolle 11.7.1959,

begr. Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina [546], geb. Zwolle 28.7.1919, tr. [186] Zwolle 28.5.1947 Jan

Willem Bosveld [547] vermoedelijk Deventer (Ov.), ober.

Gescheiden. Drie Kinderen; Han, Rudie en Helma.

2. Jan [548], geb. Zwolle 22.12.1922, ged.(rk) Zwolle 1949, volgt

XIIIq.

 

XIIn. Willem Jan Nieuwenkamp [310], geb. Zwolle 9.5.1890, Rietwerker., overl.

Hattem 10.1.1979, tr. [191] Zwolle 26.6.1919 Betje Stoffer [563], geb.

Zwolle 30.12.1892 Dochter van Jacobus Stoffer, metselaar, en van

Trijntje Krikke..

Uit dit huwelijk:

1. Hermina [564], geb. Zutphen 6.1.1920, overl. Lemmer 11.9.1984, tr.

[192] Zwolle 6.8.1942 Frederik Hermannus Le Fevre [565], geb. Zwolle

12.12.1920, Metselaar Zoon van Frans Hermannus Jacob en Gerhardina

Maria Veddeler..

2. Trijntje [566], geb. Zwolle 26.11.1922, tr. [193] Zwolle Hendrik

Cornelis Koning [567], geb. 29.1.1929.

3. Jan [568], geb. Zwolle 8.9.1924, volgt XIIIr.

4. Jacobus [577], geb. Zwolle 6.11.1928, volgt XIIIs.

5. Betje [585], geb. Zwolle 12.5.1932, overl. Gorinchem 27.4.1986, tr.

[200] Zwolle Jan Brouwer [586], geb. 11.12.1928, Kapper..

 

XIIo. Jan Nieuwenkamp [313], geb. Zwolle 26.8.1896, Meubelmaker, firmant van

de "Fa. Gebr. Nieuwenkamp"., overl. Meppel 7.11.1985, tr. [201] Zwolle

27.3.1923 Hendrika Kluck [587], geb. Enschede 16.9.1901 Dochter van

Gerardus Johannes Kluck, hoofdconducteur, en van Johanna Semelia

Orlebeke., overl. Zwolle 15.2.1974, begr. Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Semelia [589], geb. Zwolle 9.2.1928, tr. [202] Ge ? [588].

2. Jan [590], geb. Zwolle 2.3.1933, volgt XIIIt.

 

XIIp. Willem Nieuwenkamp [325], geb. Zwolle 25.9.1904,

Ketelmachinist(IJsselcentrale), overl. Zwolle 11.6.1977, tr. [97] Zwolle

10.3.1931 Aleida Ruitenberg [326], geb. Zwolle 5.5.1908 Dochter van J.

Ruitenberg en G.F. Ras., overl. Zwolle 10.1.1977.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje [327], geb. Zwolle 23.12.1933, tr. [98] Zwolle 14.5.1957 Jan

Johannes Horst [328], geb. Zwolle 12.12.1931, Hulpopzichter

(IJsselcentrale) Zoon van Roelof Jasper Horst en Grietje Scheffer..

2. Gerritdina Frederika [329], geb. Zwolle 21.6.1935, tr. [99] Zwolle

20.7.1962 Geert de Vos [330], geb. Raalte 18.9.1937, Bouwkundig

ambtenaar. Zoon van Cornelis de Vos en Jantje Kooy.

 

XIIq. Johan Nieuwenkamp [331], geb. Zwolle 11.10.1909, Schoenmaker, overl.

Spanje 25.6.1982 (op reis), tr. [204] Zwolle 13.12.1934 Hendrikje

Beernink [595], geb. Zwolle 6.2.1912 Dochter van Willem Beernink en

Christien Hagrijs.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus [596], geb. Zwolle 4.2.1941, tr. [205] Dikkie Pluim [597].

 

XIIr. David Nieuwenkamp [334], geb. Zwolle 15.7.1905, Bankwerker te Deventer,

overl. Deventer 9.9.1970, tr. [206] Zwolle 9.9.1930 Alberta Johanna

Schuit [598], geb. Zwolle 6.1.1907 Dochter van Jan Schuit en leentje van

de Steege..

Uit dit huwelijk:

1. David [599], geb. Deventer 29.1.1939, volgt XIIIu.

 

XIIs. Willem Nieuwenkamp [342], geb. Zwolle 30.5.1916, bankbediende, tr. [209]

Zwolle 18.9.1945 Hendrika Van Olst [604], geb. 21.5.1920.

Uit dit huwelijk:

1. Gesina [605], geb. Zwolle 23.3.1946.

2. Hendrika Albarta [606], geb. Zwolle 11.2.1949.

3. Willy [607], geb. Zwolle 11.8.1951, overl. 21.2.1957.

4. Alberta Wilma [608], geb. Zwolle 9.9.1958.

5. Eric Aart [609], geb. Zwolle 13.2.1961.

 

XIIt. Hendrik Jan Gerardus Nieuwenkamp [346], geb. Amsterdam 2.11.1904,

Aannemer metselwerken, overl. Zwanenburg 12.12.1988, tr. [210] Amsterdam

2.9.1931 Johanna Gerritdina Van Pietersom [610], geb. Amsterdam 6.1.1909

Dochter van Frederik Wilhelmus van Pietersom, los werkman, en van Anna

Gerritdina Kaaymolen., overl. Haarlem 28.1.1992.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gerritdina [663], geb. 1932, overl. 1932.

2. Johanna Gerritdina [611], geb. Amsterdam 16.4.1933 Haar zuster met

de zelfde naam is geboren en gestorven in 1932., tr. [211] Jan

Stuiver [614], geb. Noord Wolde 28.11.1922.

3. Hendrik Jan Gerard [612], geb. Amsterdam 28.12.1934, volgt XIIIv.

4. Johannes Frederik Wilhelmus [613], geb. Amsterdam 26.1.1938, volgt

XIIIw.

5. Gerard Willem Hendrik [620], geb. Amsterdam 28.8.1945, volgt XIIIx.

 

XIIu. Kees Cornelis Nieuwenkamp [347], geb. Amsterdam 12.10.1911, metselaar,

tr. [215] Amsterdam 16.9.1936 Maria Catharina Duykers [624], geb.

Amsterdam 16.4.1911 Dochter van Simon Casporis Martinus Duykers,

stucadoor, en van Elisabeth Lantina Lambertha de Bruyn..

Uit dit huwelijk:

1. Ronald [625], geb. Amsterdam 1.3.1947, volgt XIIIy.

 

XIIv. Henri Willem Marinus Jan Kits Nieuwenkamp [349] (naamstoevoeging bij

K.B. d.d. 27 aug. 1955, nr. 44)., geb. Groningen 1.3.1901, Archievaris

Genealoog publicist, Phil.doct. (doctor in de wijsbegeerte)., tr. [217]

Amsterdam 6.7.1932 Elisabeth Dina Lena Fonteyne [629], geb.

St.Philipsland 4.5.1907 Dochter van Marinus Fonteyne en Janna de Later..

Uit dit huwelijk:

1. Jan Ludolph Marinus [630], geb. Doorn 15.7.1933, volgt XIIIz.

2. Marina Helene [634], geb. Doorn 10.12.1936.

3. Johan Francois [635], geb. Doorn 21.10.1939, volgt XIIIaa.

 

XIIw. Willem Nieuwenkamp [358] (Prof. Dr.), geb. Lunteren 1.1.1903, Hoogleraar

Rijksuniv.Utrecht. Phil. Nat. doct. Geoloog. Doceerde; kristallogr.,

mineral. en petrogr., overl. Bilthoven 19.3.1979, tr. [220] Nieuw-Beerta

15.8.1930 Essiene Nannenga [640], geb. Nieuw-Beerta 26.2.1905 Dochter

van Jan Hayo en Geertje Geessiena Ebels..

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand Otto Jan [641], geb. Amsterdam 17.1.1934, volgt XIIIab.

2. Geertje Geessien [644], geb. Heerlen 10.7.1936, Rechter te Amsterdam

tr. [222] Bilthoven 22.9.1962 Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip

[645], geb. Arnhem 28.10.1930, Advocaat Zoon van Louis Francois

Christiaan en Wietje Elisabeth Hofstee..

3. Anna [646], geb. Utrecht 18.11.1938, Psychiater te Franeker., tr.

[223] 29.11.1963 Paulus Titus Gaaikema [647], geb. 21.5.1937.

 

XIIx. Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp [366], tr. [224] Parijs 19.2.1950 Marie

Elisabeth Febre [648], geb. Rennes (Bretagne) 22.12.1928 Dochter van

Pierre Eugene en Marie Anne Plouin..

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Sophia [649], geb. Amsterdam 22.11.1950.

2. Willem Gerrit [650], geb. Lunteren 26.6.1952, volgt XIIIac.

3. Christina Maria [653], geb. Amsterdam 6.8.1954.

4. Charles Philip [654], geb. 18.2.1957.

 

XIIIa. Roelof Nieuwenkamp [377], geb. Apeldoorn 2.10.1930, Schipper., tr. [122]

Hengelo 21.3.1953 Berendina Hermina Croes [378], geb. Hengelo 10.8.1932.

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand [379], geb. Amsterdam 23.12.1953, volgt XIVa.

2. Derk [382], geb. Geertruidenberg 18.6.1956, volgt XIVb.

 

XIIIb. Hendrik Jan Nieuwenkamp [398], geb. Hilversum 31.5.1941, Uitgever., tr.

[133] Blaricum 4.9.1971 Hildegardt Josine van den Dool [399], geb.

Rotterdam 3.8.1947, Lerares lich.opvoeding. Dochter van Hendrik en

Johanna Maria Tielman..

Uit dit huwelijk:

1. Quirine Josine [400], geb. Hilversum 28.3.1972.

2. Annemar Josine [401], geb. Hilversum 25.7.1975.

 

XIIIc. Gerhard Nieuwenkamp [403], geb. Amsterdam 10.10.1938, Rijksambtenaar,

tr. [135] Lydia Anna de Groot [404], geb. 8.11.1935 Dochter van Hendrik

Frederik en Anna Elisabet Uylenhoet ..

Uit dit huwelijk:

1. Franklin Cornelis [405], geb. Amsterdam 19.7.1968.

 

XIIId. Martinus Willem Jan Nieuwenkamp [408], geb. Den Helder 19.6.1930,

Beambte N.V. Philips., tr. [137] Eindhoven 18.2.1958 W. C. M. Douze

[409], geb. Eindhoven 28.4.1931 Dochter van L.E.H. Douze en J.de Ruyter.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina [410], geb. Heeze 26.2.1959, tr. [138] J. van Vegchel

[411].

2. Christina [412], geb. Heeze 11.6.1960.

3. Martin [413], geb. Heeze 20.3.1966.

 

XIIIe. Hendrik Jan Nieuwenkamp [419], geb. Amsterdam 13.1.1938,

Chem.kwal.kontroleur Solvic NV, tr. [141] Enkhuizen 30.12.1958 Catharina

Heiman [420], geb. Enkhuizen 26.6.1939.

Uit dit huwelijk:

1. Margreet [421], geb. Enkhuizen 10.10.1960, tr. [142] Enkhuizen

24.4.1981 Rob Zwagerman [422].

2. Yvonne [423], geb. Enkhuizen 28.3.1963, tr. [143] Enkhuizen

20.3.1986 Dirk Piet van der Deure [424].

3. Edwin [425], geb. Enkhuizen 6.3.1971.

 

XIIIf. Jannes Nieuwenkamp [432], geb. Den Haag 19.4.1927, gem.ambt. Waterbouw,

tr. [147] Sprang Capelle 11.11.1928 Johanna Maria Nieuwenhuizen [433],

geb. Sprang Capelle 11.11.1928 Dochter van Jan Wouter en Cornelia

Verbeek..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [434], geb. Den Haag 3.2.1953, volgt XIVc.

2. Jan Wouter [438], geb. Den Haag 22.7.1956, volgt XIVd.

3. Cornelia Johanna [441], geb. Den Haag 20.12.1961.

 

XIIIg. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [442], geb. Den Haag 3.12.1928 (verhuisd

naar Canada 30 juli 1952 ), tr. [150] 30.1.1952 Krijntje Clara Jongejan

[443], geb. Scheveningen 27.8.1933.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [444], geb. Edmonton Alberta (Canada) 29.6.1954,

volgt XIVe.

2. Albert [449], geb. Edmonton Alberta (Canada) 20.8.1959, volgt XIVf.

3. Krijntje Clara [451], geb. Edmonton Alberta (Canada) 21.11.1963.

 

XIIIh. Pieter Adrianus Nieuwenkamp [452], geb. Den Haag 19.1.1930, Militair.,

tr. [153] Den Haag 21.9.1954 Wilhelmina Johanna Hoogendijk [453], geb.

Den Haag 19.11.1929 Dochter van Johannes Wilhelmus Cornelis Hoogendijk,

typograaf, en van Wilhelmina Frederika Petronalla van den Bosch..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [454], geb. Bergen op zoom 19.9.1956, volgt XIVg.

2. Wilhelmina FrederikaPetronella [457], geb. Bergen op zoom 7.12.1957,

tr. [155] Uden 30.3.1979 Johannes Theodorus Hendricus van Niersen

[458], geb. Doornspijk 8.7.1956 Zoon van W.B.A. van Niersen en

A.M.R. van Raay..

3. Elisabeth [459], geb. Bergen op zoom 24.7.1959, tr. [156] Uden

31.10.1980 Joseph Hendrikus Maria van den Dungen [460], geb. Den

Haag 15.1.1957, Musicus. Zoon van C.H.J.M. van den Dungen en T.

Faasen..

4. Johannes Wilhelmus Cornelis [461], geb. Bergen op zoom 10.3.1961,

Taxi-chauffeur..

 

XIIIi. Cornelis Nieuwenkamp [467], geb. Den Haag 27.7.1936, Bouwkundige, tr.

[159] Den Haag 11.12.1958 Grietje De Hulster [468], geb. Kampen 5.2.1932

Dochter van Pieter en Ettje van Wijk..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [469], geb. Voorburg 19.12.1959, volgt XIVh.

2. Pieter [471], geb. Voorburg 4.11.1961, tr. [161] 29.3.1985 Monique

Keijdener [472].

3. Cornelis [473], geb. Voorburg 15.2.1964.

4. Aukje Etty Elisabeth [474], geb. Den Haag 30.5.1967.

5. Etty [475], geb. Den Haag 26.4.1971.

6. Elisabeth [476], geb. Den Haag 26.4.1971.

 

XIIIj. Roelof Nieuwenkamp [477], geb. Den Haag 27.7.1936,

onderdir.Productcentrum T.N.O., tr. [162] 25.7.1960 Adriana Cornelia Van

Dop [478], geb. Wateringen 3.4.1939 Dochter van Pieter en Cornelia

Geertruida Wanemaaijer..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [479], geb. Rijswijk 13.5.1961, volgt XIVi.

2. Pieter [481], geb. Rijswijk 25.6.1963, Ambtenaar bij P.T.T..

3. Dick [482], geb. Rijswijk 12.5.1966.

4. Elisabeth Cornelia [483], geb. Pijnacker 31.3.1970.

 

XIIIk. Jan Nieuwenkamp [487], geb. Middelburg ?? 25.4.1939, tr. [166]

Middelburg 1965 Adriana Midavaine [488], geb. 18.11.1943.

Uit dit huwelijk:

1. Gertjan [489], geb. 2.11.1968.

 

XIIIl. Jan Nieuwenkamp [493], geb. Abcoude 26.8.1924, Ambtenaar PTT., tr. [169]

11.10.1962 Johanna Adriana Gosina Harteveld [494], geb. Den Haag

3.3.1931 Dochter van Johannes en Grietje Willemina Biesbroek..

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje [495], geb. Den Haag 28.7.1963, tr. [170] 23.8.1984 Josef

Hendrikus Maria Verhoef [496], geb. Breukelen 25.5.1962.

2. Greetje Wilhelmina [497], geb. Den Haag 24.6.1965, tr. [171]

2.4.1986 Willem v.d.Ham [498], geb. Breukelen 3.8.1961.

3. Jan Cornelis Johannes [499], geb. Den Haag 15.3.1972.

 

XIIIm. Cornelis Nieuwenkamp [504], geb. Den Haag 26.8.1929,

Werkvoorbereider/calculator bij Philips., tr. [174] Heerenveen 25.6.1953

Grietje Sijsling [505], geb. Wons 30.11.1931 Dochter van Klaar en Nienke

Rienstra..

Uit dit huwelijk:

1. Nienke Klasina [506], geb. Den Haag 1954, tr. [175] Drachten

7.6.1974 Jan Schoonhoven [507], geb. Drachten 18.12.1953,

Gereedschapmaker bij Philips.

2. Dirkje Cornelia [508], geb. Steenwijk 11.2.1958, tr. [176] Drachten

7.4.1978 Jan Veenstra [509], geb. Drachten 15.12.1957, Douanier.

3. Lambertus Douwe [510], geb. Drachten 15.8.1960, Bankbediende.

4. Rene Alexander [511], geb. Drachten 16.5.1963, Philips medewerker.

 

XIIIn. Roelof Nieuwenkamp [518], geb. Den Haag 27.2.1940, tr. [179] 31.1.1969

Roely G. Schinkel [519].

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis [520], geb. 29.9.1970.

2. Roel [521], geb. 4.2.1972.

 

XIIIo. Bernard Willem Nieuwenkamp [522], geb. Den Haag 3.7.1941, Laborant, tr.

[180] Opende 30.7.1965 Fopkje Bakker [523], geb. 18.10.1939 Dochter van

Johannes Bakker, landbouwer, en van Sietske Meyer..

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Koenraad [524], geb. Hoogeveen 23.3.1967.

2. Sikkina Divina [525], geb. Hoogeveen 19.12.1970.

 

XIIIp. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [530], geb. Pernis 24.12.1936, tr. [182]

Pernis 28.8.1963 J. P. Walgaard [531], geb. Pernis 26.9.1938 Dochter van

Gerrit en Lena Kreling..

Uit dit huwelijk:

1. Roelof [532], geb. Rotterdam 28.8.1964.

2. Gerrit [533], geb. Rotterdam 16.1.1969.

 

XIIIq. Jan Nieuwenkamp [548], geb. Zwolle 22.12.1922, ged.(rk) Zwolle 1949,

Hoofdcommies kadaster Zwolle, tr./tr.kerk(rk) [187] Zwolle

23.11.1948/11.5.1949 Francina,Catharina,Maria,Adel. Peeters [549], geb.

Zwolle 30.6.1924 Dochter van Antonius Henricus Peeters (geb. Antwerpen),

meubelmaker,stoffeerder en van Hermina Adelheid Francina Hebinck (geb.

Zwolle)..

Houdt zich bezig met de Nieuwenkamp-genealogie, was organisator van

de familie reunie te Heino en Hasselt in oktober 1988.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus,Johannes,Antonius [550], geb. Zwolle 24.2.1950, ged.(rk)

Zwolle, volgt XIVj.

2. Hermina Maria [554], geb. Zwolle 1.7.1952, ged.(rk) Zwolle, volgt

XIVk.

3. Franciscus Pieter [559], geb. Zwolle 6.2.1958, ged.(rk) Zwolle,

volgt XIVl.

 

XIIIr. Jan Nieuwenkamp [568], geb. Zwolle 8.9.1924, speelgoedwinkelier,

turnleraar, tr. [194] Zwolle 9.10.1951 Aaltje Dini De Haan [569], geb.

Zwolle 20.7.1928 Dochter van Johannes de Haan, stoker, en van Hendrina

Johanna Scholts..

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem [570], geb. Zwolle 30.1.1953, volgt XIVm.

2. Hanny Aly [574], geb. Zwolle 9.4.1954, Opticien.

3. Marjan [575], geb. Zwolle 14.1.1960, tr. [196] Zwolle 18.8.1980 Han

Fred Weelink [576], geb. 7.4.1957, med. analist, leraar nat/schei.

 

XIIIs. Jacobus Nieuwenkamp [577], geb. Zwolle 6.11.1928, Rijksambtenaar, tr.

[197] Derkje Bosch [578], geb. 7.11.1927 Dochter van Hendrik Bosch en

derkje Lode..

Uit dit huwelijk:

1. Willem Jan [579], geb. 6.9.1950, volgt XIVn.

2. Hendrika [583], geb. 5.1.1954, tr. [199] 10.9.1975 Leendert Johannes

During [584], geb. 7.11.1951, Bode-chauffeur Zoon van Hendrik Jan

During en Lammerdina v.d. Werf..

 

XIIIt. Jan Nieuwenkamp [590], geb. Zwolle 2.3.1933, Wethouder gemeente Meppel,

tr. [203] Almelo 24.12.1959 Zwaantje Wilhelmina Bulten [591], geb.

Almelo 29.12.1937 Dochter van Johan Bulten, chef confectie-fabriek, en

van Aagje Brink..

Uit dit huwelijk:

1. Ageeth Saskia [592], geb. Almelo 13.6.1962, onderwijzeres, ondertr.

[231] samenwonend (samenwonend met 'samenlevingskontrakt') Hun

dochter Roos Poorte is geboren op 25-7-1993. Henk Poorte [664], geb.

14.6.1956, Dierenartsassistent.

2. Astrid Simone [593], geb. Almelo 20.3.1965, Intecedente, tr. [232]

1.4.1994 Willem Hubben [665], geb. 18.11.1967, Geschaftsfuhrer.

3. Jan-Marc [594], geb. Leiden 10.6.1969, Tennisleraar, tr. [233]

samenwonend Annemiek Rutjes [666], geb. 8.1972, 1993 student PABO.

 

XIIIu. David Nieuwenkamp [599], geb. Deventer 29.1.1939, chef drukkerij, tr.(1)

[207] Deventer 16.10.1963 (eerste huwelijk) Willy Kleinsmiede [600],

geb. 16.12.1938, overl. 27.10.1972.

Uit dit huwelijk:

1. Marike Francis Berty [602], geb. Deventer 11.11.1965.

2. David Henri [603], geb. Deventer 23.10.1966.

 

David Nieuwenkamp, tr.(2) [208] 27.6.1974 (tweede huwelijk) Catharina

Sophia Sientje Wilmink [601], geb. Coevorden 11.8.1940.

 

XIIIv. Hendrik Jan Gerard Nieuwenkamp [612], geb. Amsterdam 28.12.1934,

Aannemer metselwerken, overl. Amsterdam ca. 8.1986, tr. [212] J. K.

Fikke [615], geb. 6.1937.

Uit dit huwelijk:

1. H.J.G. [616], geb. Haarlem ca. 5.5.1964.

2. J.C. [617], geb. Haarlem 5.3.1968.

 

XIIIw. Johannes Frederik Wilhelmus Nieuwenkamp [613], geb. Amsterdam 26.1.1938,

Aannemer metselwerken, tr. [213] Dina Cornelia Moleman [618], geb.

Amsterdam 7.9.1940.

Uit dit huwelijk:

1. Jolanda Johanna Frederika [619], geb. Haarlem 9.3.1969.

 

XIIIx. Gerard Willem Hendrik Nieuwenkamp [620], geb. Amsterdam 28.8.1945,

Aannemer metselwerken, tr. [214] Elisabeth Kruse [621], geb. Amsterdam

ca. 29.1.1948.

Uit dit huwelijk:

1. Gerard Willem Hendrik [622], geb. Zwanenburg 28.5.1971.

2. Richard [623], geb. Haarlem 17.6.1975.

 

XIIIy. Ronald Nieuwenkamp [625], geb. Amsterdam 1.3.1947, Timmerman/congierge

op de Amsterdamse grafische school., tr. [216] Mady Ottema [626], geb.

Bandoeng Indonesia 17.3.1950.

Uit dit huwelijk:

1. Vincent [627], geb. Amsterdam 19.10.1973.

2. Kim [628], geb. Amsterdam 3.8.1980.

 

XIIIz. Jan Ludolph Marinus Kits Nieuwenkamp [630], geb. Doorn 15.7.1933,

Rijksambtenaar, tr./tr.kerk [218] Den Haag/Leeuwarden 14/18.10.1969

Johanna Henriette Wilhelmine Jkvr.Storm v.sGravensande [631], geb.

Leeuwarderadeel 9.6.1934 Dochter van jhr. Everard Carel en van Minette

Goverdina Casperina van Haersma Buma..

Uit dit huwelijk:

1. Geert Hendrik Jan [632], geb. Den Haag 24.1.1971.

2. Minette Caterina [633], geb. Den Haag 13.4.1973.

 

XIIIaa.Johan Francois Kits Nieuwenkamp [635], geb. Doorn 21.10.1939,

Referendaris Prov. Griffie ZH., tr. [219] Justine Catherine Louise

Gregory [636], geb. Deventer 3.5.1941.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Ludolph Henri [637], geb. Utrecht 14.7.1970.

2. Diederik Willem Joost [638], geb. Utrecht 4.9.1972.

3. Elisabeth Josephine Jeanne [639], geb. Utrecht 18.6.1976.

 

XIIIab.Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp [641], geb. Amsterdam 17.1.1934, tr. [221]

Bilthoven 14.5.1970 Ingrid Maria Henze [642], geb. Rotterdam 25.7.1941.

Schrijver van het boek; W.O.J. Nieuwenkamp.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Peter [643], geb. Bilthoven 21.8.1971.

 

XIIIac.Willem Gerrit Nieuwenkamp [650], geb. Lunteren 26.6.1952, tr. [225]

Carole Mae Foster [651], geb. 31.12.1953.

Uit dit huwelijk:

1. Lydia Sarah Mae [652], geb. Toronto (Canada) 10.10.1982.

 

XIVa. Wijnand Nieuwenkamp [379], geb. Amsterdam 23.12.1953, Brandweerman, tr.

[123] Amsterdam 29.10.1976 Anthonia Arnolda Koridon [380], geb.

Amsterdam 4.1.1956.

Uit dit huwelijk:

1. Erwin [381], geb. Purmerend 22.2.1983.

 

XIVb. Derk Nieuwenkamp [382], geb. Geertruidenberg 18.6.1956, tr. [124]

Purmerend 11.9.1980 Helena Christina Maria Smit [383], geb. Beets

8.5.1958.

Uit dit huwelijk:

1. Vincent [384], geb. Ilpendam 26.3.1986.

 

XIVc. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [434], geb. Den Haag 3.2.1953,

Instrumentmaker, tr. [148] Rijswijk 21.6.1973 Catharina Magdalena Maria

Ebben [435], geb. Den Haag 30.3.1954.

Uit dit huwelijk:

1. Jaimie Catharina [436], geb. Den Haag 1.2.1978.

2. Berry Jannes [437], geb. Den Haag 15.12.1979.

 

XIVd. Jan Wouter Nieuwenkamp [438], geb. Den Haag 22.7.1956, Instrumentmaker.,

tr. [149] Den Haag 10.6.1980 Monique Antonia Koppenhagen [439], geb.

3.6.1961.

Uit dit huwelijk:

1. Marleen [440], geb. Zoetermeer 6.4.1985.

2. Lisanne Johanna [662], geb. Zoetermeer 5.3.1988.

 

XIVe. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [444], geb. Edmonton Alberta (Canada)

29.6.1954, tr. [151] Edmonton Alberta (Canada) 16.7.1977 Susan Yvonne

Fearon [445], geb. Edmonton Alberta (Canada) 12.7.1959.

Uit dit huwelijk:

1. Elliott Branden [446], geb. Edmonton Alberta (Canada) 17.9.1978.

2. Jennifer Lynn [447], geb. Edmonton Alberta (Canada) 26.9.1980.

3. Tabitha Elisabeth Neilsine [448], geb. Edmonton Alberta (Canada)

24.8.1982.

 

XIVf. Albert Nieuwenkamp [449], geb. Edmonton Alberta (Canada) 20.8.1959, tr.

[152] Edmonton Alberta (Canada) 16.9.1982 Marijsc Hellegonda van

Gelderen [450], geb. Sevenhuizen 24.2.1963.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [655], geb. Edmonton 5.5.1987.

2. Theodore Albert [656], geb. Edmonton 28.3.1989.

 

XIVg. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [454], geb. Bergen op zoom 19.9.1956,

electronica ing., tr. [154] Uden 23.8.1979 Inge Wielinck [455], geb.

12.4.1959, Laborante..

Uit dit huwelijk:

1. Esther [456], geb. Uden 5.10.1986.

2. Giel [657].

3. Linda [658], geb. Maarsen 20.6.1990.

 

XIVh. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [469], geb. Voorburg 19.12.1959, tr.

[160] 12.9.1984 Erna Bosman [470].

Uit dit huwelijk:

1. Marjolein [659].

2. Susanne [660], geb. Zoetermeer 31.8.1989.

 

XIVi. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp [479], geb. Rijswijk 13.5.1961, Ambt.

Min. van Justitie., tr. [163] Dianne Van Marum [480].

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes [661], geb. Alphen a.d. Rijn 1.7.1990.

 

XIVj. Hendrikus,Johannes,Antonius Nieuwenkamp [550], geb. Zwolle 24.2.1950,

ged.(rk) Zwolle, Docent Hogeschool Nijmegen Geeft aan de studierichting

Creatieve Therapie de vakken beeldend vormen en methodiek creatieve

therapie., tr. en tr.kerk(rk) [188] Dalfsen 16.8.1974

Wilhelmina,Josephina,Maria Kodden [551], geb. Dalfsen 17.8.1951,

ged.(rk) Dalfsen, Bezigheidstherapeute Dochter van Jan Kodden en Dina

Hilgenkamp..

Heeft de door zijn vader geordende familiegegevens in de computer

ingevoerd om op die manier vanuit alle takken de beschikbare

gegevens te kunnen rangschikken en nieuwe gegevens probleemloos te

kunnen invoeren.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Okke [552], geb. Arnhem 8.8.1978, ged.(rk) Duiven.

2. Stef [553], geb. Arnhem 8.10.1980, ged.(rk) Duiven.

 

XIVk. Hermina Maria Nieuwenkamp [554], geb. Zwolle 1.7.1952, ged.(rk) Zwolle,

eigenaar/manager Bungalow-park Woont en werkt op Curacau (sinds 1984 ??)

tr. en tr.kerk(rk) [189] Zwolle 16.7.1974 Armand Roy Griffith [555],

geb. Curacau 27.3.19, Bouwkundige.

Uit dit huwelijk:

1. Perry [556], geb. Zwolle.

2. Sascha [557].

3. Marlou [558].

 

XIVl. Franciscus Pieter Nieuwenkamp [559], geb. Zwolle 6.2.1958, ged.(rk)

Zwolle, Zanger Ned.Opera-koor A'dam., tr. [190] Zwolle 7.1989,

tr.kerk(rk) [190] Zwolle 7.1989 Margriet Maria Leest [560], geb. Aruba,

Docente Engels / Nederlands Dochter van Tomas Leest, hoofd RVD Aruba en

van Reineta Scharbaay, onderwijzeres op Aruba..

Uit dit huwelijk:

1. Nigel Lee [561], geb. Zwolle 2.5.1990.

2. Neville Leroy [562], geb. Zwolle 19.12.1991.

 

XIVm. Jan Willem Nieuwenkamp [570], geb. Zwolle 30.1.1953, Kassier Stadsbank

Zwolle, tr. [195] Zwolle 19.11.1974 Johanna Mekkring [571], geb.

7.5.1954 Dochter van Arend Mekkring, portier, en van Carolina van der

Vegt..

Uit dit huwelijk:

1. Susan [572], geb. Zwolle 10.10.1978.

2. Tom [573], geb. Zwolle 30.10.1981.

 

XIVn. Willem Jan Nieuwenkamp [579], geb. 6.9.1950, Chemisch-analist., tr.

[198] Maria Elisabeth Pijl [580], geb. 13.7.1953 Dochter van Hendrik Jan

Pijl en Anna Maria Krechting..

Uit dit huwelijk:

1. Menno [581], geb. 24.10.1975.

2. Wilko [582], geb. 24.10.1975.